پژوهشهای جغرافیای انسانی, دوره (43), شماره (78), سال (2012-1) , صفحات (169-197)

عنوان : ( تحلیل نقش گردشگری در توسعه ی ویژگی های کار آفرینانه وگرایش به کار آفرینی در بین جوانان روستایی( مطالعه موردی: روستای کندوان واسکندان شهرستان اسکو) )

نویسندگان: فضیله دادورخانی , محمدرضا رضوانی , سیاوش ایمنی قشلاق , خدیجه بوزرجمهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از اهداف اصلی توسعه دراغل کشور ها واز جمله کشور ها، کاهش بیکاری، ایجاد وتوسعه فرصت های شغلی است. بیکاری و کمبود فرصتهای شغلی که نتیجه عدم تعادل بین عرضه وتقاضای نیروی کار ویا بازار کار در روستاها ست، از جمله مشکلات اصلی روستاها ی کشور، خضوضا در بین جوانان روستایی است. از سویی دیگر کاهش بخش کشاورزی در نواحی روستایی وهمین طور کاهش شاغلان ان، این واقعیت را نشان می دهد که در اینده افزایش اشتغال بیشتر در نواحی روستایی در گروه توسعه بخش های صنعت وخدمات است.اکثر صاحبنظران، کارآفرینی را بعنوان موتور توسعه اقتصادی می دانند، بنابراین می توان گفت که یکی از استراتزی های اصلی برای رهایی از مشکلات روستایی، متنوع سازی اقتصاد روستاها واستفاده بهینه از منابع روستاهای کشور، توسعه کار افرینی روستایی است. گردشگری یکی از زمینه هایی است که پتانسیل بسیار زیادی برای توسعه کارآفرینی روستایی دارد، زیرا گردشگری امروزه یکی از بزرگترین وسریعترین صنایع درحال رشد است که با رشد سریع آن تنوع، در محصولات ومقصد های گردشگری بوجود می آید ودرنتیجه تقاضا های جدید گردشگران، زمینه برای توسعه کسب وکارها خصوصا کسب وکارهای کوچک ومتوسط وتوسعه کارآفرینی فراهم می شود. بنابراین با توجه به اهمیت گردشگری در توسعه کارافرینی، تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرات گردشگری برتوسعه کار افرینی روستایی انجام شده است. این تحقیق از نوع کاربردی وروش انجام آن تحلیلی - تطبیقی است. برای جمع اوری داده ها از روش های کتابخانه ای ومیدانی استفاده شده است. برای مطالعات میدانی، پرسشنامه ای طراحی شده وبین جوانان روستاهای کندوان واسکندان اجرا وسپس از طریق آزمون یومن ویتنی با استفاده از نرم افزار spss تجزیه وتحلیل شده است. جامعه اماری این تحقیق شامل جوانان 15- 29 ساله روستاهای کندوان واسکندان است. تعداد نمونه های تحقیق برابر با 123 نفر بوده که از فرمول کوکران بدست امده است. برای سنجش پایایی پرسشنامه ها از الفای کرونباخ ( پایایی انها برابر با 85 درصد بوده ) وبرای سجش روایی از نظران کارشناسانان، صاحبنظران واساتید استفاده شده است. منطقه مورد مطالعه روستای کندوان واسکندان است که در شهرستان اسکو در استان آذر بایجان شرقی قرار گرفته است. برای بررسی شاخص های کارآفرینی، ویژگی های کار آفرینی را بین جوانان روستای کندوان بعنوان یک روستای گرشگری پذیر با جوانان روستای اسکندان واقع درهمان دهستان با شرایط یکسان وبعنوان یک روستای معمولی( بدون گردشگری) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که جوانان روستای کندوان نسبت به جوانان روستای اسکندان از ویژگی های کارآفرینانمه بالاتری برخوردارند واین امر به دلیل تعاملات فرهنگی در اثر حضور گردشگران وهمچنین شکل گیری زیر ساخت های اولیه ووجود فرصت های جدید در اثر گردشگری است.

کلمات کلیدی

, کارآفرینی, گردشگری روستایی, جوانان, ویژگیهای کارآفرینانه, کندوان, اسکندان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025161,
author = {فضیله دادورخانی and محمدرضا رضوانی and سیاوش ایمنی قشلاق and بوزرجمهری, خدیجه},
title = {تحلیل نقش گردشگری در توسعه ی ویژگی های کار آفرینانه وگرایش به کار آفرینی در بین جوانان روستایی( مطالعه موردی: روستای کندوان واسکندان شهرستان اسکو)},
journal = {پژوهشهای جغرافیای انسانی},
year = {2012},
volume = {43},
number = {78},
month = {January},
issn = {2008-6296},
pages = {169--197},
numpages = {28},
keywords = {کارآفرینی، گردشگری روستایی، جوانان، ویژگیهای کارآفرینانه، کندوان، اسکندان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل نقش گردشگری در توسعه ی ویژگی های کار آفرینانه وگرایش به کار آفرینی در بین جوانان روستایی( مطالعه موردی: روستای کندوان واسکندان شهرستان اسکو)
%A فضیله دادورخانی
%A محمدرضا رضوانی
%A سیاوش ایمنی قشلاق
%A بوزرجمهری, خدیجه
%J پژوهشهای جغرافیای انسانی
%@ 2008-6296
%D 2012

[Download]