نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2011-05-17

عنوان : ( ارائه روشی جدید برای مقایسه شبکه های کنترل در سیستمهای قدرت )

نویسندگان: سید محمد شهر آئینی , محمدحسین جاویدی دشت بیاض , محمد صادق قاضی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده - شبکه کنترل شبک هایست که برای پایش سنسور ها، کنترل کنترل کننده ها، ارتباط مطمئن، مدیریت کارکرد های سیستم، و دسترسی کامل به داد ههای شبکه طراحی شد هاست. شبکه کنترل سیستم قدرت با توجه به گستردگی جغرافیائی به عنوان شبکه گسترده کنترل شناخته می شود. با توجه به حساسیت فرآیند های کنترلی که توسط این شبکه ها پایش و کنترل می شوند، پارامتر های تاخیر ارتباطی و قابلیت اطمینان این شبک هها؛ به دو پارامتر حیاتی در شبکه های کنترل سیستم قدرت تبدیل می شوند. هدف از این مقاله ارائه یک روش جدید برای مقایسه شبکه های گسترده کنترل با یکدیگر است. برای انجام این کار ابتدا این دو پارامتر در شبکه های گسترده کنترل بررسی و روشی برای محاسبه آنها ارائه می شود. سپس روش جدیدی برای مقایسه شبکه های گسترده کنترل با دو معیار تاخیر و قابلیت اطمینان معرفی می شود. برای اثبات با یکدیگر مقایسه می شوند و روش پیشنهادی؛ شبکه IEEE کارائی این روش، دو شبکه کنترل پیشنهاد شده برای سیستم تست 30 باس مطمئن تر با تاخیر ارتباطی کمتر را مشخص می کند.

کلمات کلیدی

, شبکه کنترل سیستم قدرت, تاخیر ارتباطی, قابلیت اطمینان شبکه ارتباطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025165,
author = {شهر آئینی, سید محمد and جاویدی دشت بیاض, محمدحسین and محمد صادق قاضی زاده},
title = {ارائه روشی جدید برای مقایسه شبکه های کنترل در سیستمهای قدرت},
booktitle = {نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شبکه کنترل سیستم قدرت، تاخیر ارتباطی، قابلیت اطمینان شبکه ارتباطی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه روشی جدید برای مقایسه شبکه های کنترل در سیستمهای قدرت
%A شهر آئینی, سید محمد
%A جاویدی دشت بیاض, محمدحسین
%A محمد صادق قاضی زاده
%J نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2011

[Download]