نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2011-05-17

عنوان : ( پخش بار اقتصادی با در نظر گرفتن واحدهای تولید همزمان برق و حرارت و تولید سه گانه انرژی )

نویسندگان: , , , محمدحسین جاویدی دشت بیاض ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: با توجه به مزیت های زیست مح یط ی و اقتصاد ی واحدهای تولید همزمان برق و حرارت استفاده از آنها در شبکههای قدرت به CCHP و CHP رو به فزونی گذاشته است . ورود واحدهای سیستم قدرت بر پیچیدگی مساله پخش بار اقتصادی میافزاید. این پیچیدگی ناشی از ورود قیدهای دو و سه گانه به مساله می باشد. با ورود واحد CHP ، قید محدودیت تولید توان -گرما به صورت نمودار دو بعدی لحاظ میگردد و با ورود واحد CCHP قید محدودیت تولید توان-گرما-سرما به صورت سه بعدی نشان داده میشود. در این مقاله پخش بار اقتصادی سیستم قدرت شامل واحدهای CHP و CCHP انجام میگیرد. شبیه سازی برای و شامل واحدهای یک شبکه نمونه انجام شده است.

کلمات کلیدی

, نیروگاه, درایو نرم, پمپ, صرفه جویی انرژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025167,
author = {, and , and , and جاویدی دشت بیاض, محمدحسین},
title = {پخش بار اقتصادی با در نظر گرفتن واحدهای تولید همزمان برق و حرارت و تولید سه گانه انرژی},
booktitle = {نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نیروگاه، درایو نرم، پمپ، صرفه جویی انرژی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پخش بار اقتصادی با در نظر گرفتن واحدهای تولید همزمان برق و حرارت و تولید سه گانه انرژی
%A ,
%A ,
%A ,
%A جاویدی دشت بیاض, محمدحسین
%J نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2011

[Download]