بیست وششمین کنفرانس بین المللی برق , 2011-10-31

عنوان : ( جایابی و اندازهیابی بهینه سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت توسط الگوریتم PSO )

نویسندگان: سیدمهرداد حسینی , محمدحسین جاویدی دشت بیاض ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: جایابی و اندازه یابی سیستم ها ی تولید همزمان برق و حرارت و یا بعبارتی منابع انرژی پراکنده در شبکه های قدرت همواره بدلیل کاهش چشمگیر هزینه ها از اهمیت بالا یی برخوردار بوده است. این مقاله یک تابع چند هدفه با رهیافت کلی هزینه-منفعت برای یافتن مکان و اندازه بهینه سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت در شبکه های توزیع ارائه می - دهد. برای یافتن نقطه بهینه از الگوریتم ترکیبی پخش بار و PSO استفاده شده است. همچنین اثر پارامترها ی مختلف از جمله نرخ رشد بار و نرخ سود در نظر گرفته شده اند. روشهای پیشنهادی بر روی سیستمهای تست 6 باسه و 14 IEEE پیادهسازی شده اند. نتایج بدست آمده نشان میدهد که الگوریتم پیشنهادی توانایی یافتن مکان و اندازه بهینه سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت را دارا میباشد، که منجر به کاهش تلفات و افزایش قابلیت اطمینان در شبکه میشود.

کلمات کلیدی

, منابع تولیدات پراکنده, سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت, الگوریتم PSO , آنالیز هزینه منفعت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025170,
author = {حسینی, سیدمهرداد and جاویدی دشت بیاض, محمدحسین},
title = {جایابی و اندازهیابی بهینه سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت توسط الگوریتم PSO},
booktitle = {بیست وششمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {منابع تولیدات پراکنده، سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت، الگوریتم PSO ،آنالیز هزینه منفعت.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جایابی و اندازهیابی بهینه سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت توسط الگوریتم PSO
%A حسینی, سیدمهرداد
%A جاویدی دشت بیاض, محمدحسین
%J بیست وششمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2011

[Download]