اقتصاد مقداری, دوره (7), شماره (1), سال (2010-4) , صفحات (159-185)

عنوان : ( بررسی آثار اجرای موافقتنامه ی همگرایی منطقه ای بین کشورهای عضو اکو )

نویسندگان: عصمت مجرد , مسعود همایونی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مطالعه ی حاضر، آثار برقراری موافقتنامه ی همگرایی منطقه ای بین کشورهای عضو اکو در قالب مدل تعادل جزئی اسمارت ارزیابی شد. بدین منظور میزان ایجاد تجارت و انحراف تجارت بر تجارت ایران و سایر اعضاء، تحت سناریوهای کاهش تعرفهای بررسی شد. نتایج نشان داد که با اجرای موافقتنامه ی منطقه ای بین ایران و کشورهای عضو اکو، میزان افزایش صادرات کشورهای عضو اکو به ایران از میزان افزایش صادرات ایران به کشورهای عضو اکو بیشتر بوده است. لذا با کاهش نرخهای تعرفه در قالب 24/ موافقتنامه ی همگرایی منطقه ای، کشور ایران، کسری تجاری معادل 472 48 میلیون دلار در سناریوی دوم داشته / میلیون دلار در سناریوی اول و 945 است. همچنین مشاهده شد که بخش عمدهای از میزان افزایش واردات ایران ناشی از ایجاد تجارت و به تبع آن افزایش واردات از کشورهای عضو اکو خواهد بود. بنابراین به منظور کسب امتیازات تعرفه ای در قالب موافقتنامه ی همگرایی منطقه ای، افزایش توان تجاری منطقه و بهبود ساختار آن در برنامه ریزی های آینده جهت توسعه ی همکاری های منطقه ای پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی

, موافقتنامه ی منطقه ای, کشورهای عضو اکو, ایجاد تجارت, انحراف تجارت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025199,
author = {عصمت مجرد and همایونی فر, مسعود},
title = {بررسی آثار اجرای موافقتنامه ی همگرایی منطقه ای بین کشورهای عضو اکو},
journal = {اقتصاد مقداری},
year = {2010},
volume = {7},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-5850},
pages = {159--185},
numpages = {26},
keywords = {موافقتنامه ی منطقه ای، کشورهای عضو اکو، ایجاد تجارت، انحراف تجارت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آثار اجرای موافقتنامه ی همگرایی منطقه ای بین کشورهای عضو اکو
%A عصمت مجرد
%A همایونی فر, مسعود
%J اقتصاد مقداری
%@ 2008-5850
%D 2010

[Download]