مواد پیشرفته در مهندسی, دوره (30), شماره (20), سال (2011-11) , صفحات (37-49)

عنوان : ( بررسی نقش نانو ذرات کربنات کلسیم بر مقاومت به نفوذ فرورونده نانوکامپوزیت پایه پلی اتیلن (با چگالی متوسط) تقویت شده با نانوذرات کربنات کلسیم در آزمون فروروی )

نویسندگان: فرشته حسین آبادی , سیدمجتبی زبرجد , محمد مزینانی , وحید کیانی , حمیدرضا پوررضا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی از انجام این تحقیق، ارزیابی اثر نانوذرات کربنات کلسیم بر مقاومت به نفوذ فرورونده نانو کامپوزیت زمینه پلی اتیلن حین آزمون فروروی بوده است. نتایج آزمایشات نشان دادند که با افزایش نانو ذرات کربنات کلسیم تا 5 درصد وزنی در نمونه ها، مقاومت در برابر نفوذ فرورونده در ماده افزایش یافت. اما، با افزایش میزان تقویت کننده به میزان بیش از 5 درصد وزنی، احتمال آگلومره شدن آن ها افزایش یافته و درنتیجه، مقاومت ماده در برابر نفوذ فرورونده کاهش می یابد. ناحیه تغییرشکل مومسان تشکیل شده در اطراف سوراخ ناشی از نفوذ فرورونده، با افزایش درصد وزنی نانو ذرات پرکننده تا 7.5 درصد وزنی، افزایش یافت. با افزایش درصد وزنی نانو ذرات پرکننده تا ٥ درصد در نمونه ها، مقاومت در برابر فروروی کاهش یافته و در اطراف نواحی نفوذ فرورونده ترک ایجاد میشود. برای بررسی مکانیزم شکست در نمونه های نانوکامپوزیتی از میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شد. تصاویر مربوط به سطح شکست حاکی از آگلومره شدن نانوذرات کربنات کلسیم در نمونه های با بیش از ۵ درصد وزنی و جوانه زنی ترک در آنها میباشند. همین امر سبب کاهش مقاومت در برابر نفوذ فرورونده در نمونه های با مقادیر بالای کربنات کلسیم میشوند.

کلمات کلیدی

, نانو کامپوزیت, پلی اتیلن, کربنات کلسیم, تسلیم برشی, آزمون فروروی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025204,
author = {حسین آبادی, فرشته and زبرجد, سیدمجتبی and مزینانی, محمد and کیانی, وحید and پوررضا, حمیدرضا},
title = {بررسی نقش نانو ذرات کربنات کلسیم بر مقاومت به نفوذ فرورونده نانوکامپوزیت پایه پلی اتیلن (با چگالی متوسط) تقویت شده با نانوذرات کربنات کلسیم در آزمون فروروی},
journal = {مواد پیشرفته در مهندسی},
year = {2011},
volume = {30},
number = {20},
month = {November},
issn = {۲۲۵۱-۶۰۰X},
pages = {37--49},
numpages = {12},
keywords = {نانو کامپوزیت، پلی اتیلن، کربنات کلسیم، تسلیم برشی، آزمون فروروی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش نانو ذرات کربنات کلسیم بر مقاومت به نفوذ فرورونده نانوکامپوزیت پایه پلی اتیلن (با چگالی متوسط) تقویت شده با نانوذرات کربنات کلسیم در آزمون فروروی
%A حسین آبادی, فرشته
%A زبرجد, سیدمجتبی
%A مزینانی, محمد
%A کیانی, وحید
%A پوررضا, حمیدرضا
%J مواد پیشرفته در مهندسی
%@ ۲۲۵۱-۶۰۰X
%D 2011

[Download]