دوازدهمین کنگره علوم خاک , 2011-09-03

عنوان : ( تاثیر باکتریهای ریزوبیوم بر غلظت پتاسیم و سدیم گندم در شرایط شوری خاک )

نویسندگان: سمیه همایون , امیر لکزیان , غلامحسین حق نیا , رضا خراسانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از اثرات شوری خاک، اختلال در تغذیه گیاهان است. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر تعدادی از جدایه های باکتری ریزوبیوم بر غلظت عناصر Na ،K گیاه گندم در شرایط شوری خاک، در گلخانه انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل با چهار سطح باکتری (سینوریزوبیوم ملیلوتی، بردیریزوبیوم ژاپونیکوم و ریزوبیوم لگومینوزاروم و شاهد) و سه سطح شوری خاک 6 ،2 و 10 دسیزیمنس بر متر) در سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که باکتری ریزوبیوم لگومینوزاروم در شوریهای 6 و 10دسی زیمنس بر متر ) کمترین غلظتNa در گیاه گندم را ایجاد کرد.

کلمات کلیدی

, تعادل یونی, تلقیح باکتری, مقاومت به شوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025220,
author = {همایون, سمیه and لکزیان, امیر and حق نیا, غلامحسین and خراسانی, رضا},
title = {تاثیر باکتریهای ریزوبیوم بر غلظت پتاسیم و سدیم گندم در شرایط شوری خاک},
booktitle = {دوازدهمین کنگره علوم خاک},
year = {2011},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {تعادل یونی، تلقیح باکتری، مقاومت به شوری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر باکتریهای ریزوبیوم بر غلظت پتاسیم و سدیم گندم در شرایط شوری خاک
%A همایون, سمیه
%A لکزیان, امیر
%A حق نیا, غلامحسین
%A خراسانی, رضا
%J دوازدهمین کنگره علوم خاک
%D 2011

[Download]