دوازدهمین کنگره علوم خاک , 2011-09-03

عنوان : ( تأثیر کودهای آلی، شیمیایی و زیستی بر تعداد و وزن بنه زعفران )

نویسندگان: زینب معصومی , غلامحسین حق نیا , امیر لکزیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر انواع کود بر بنه زعفران، آزمایشی گلدانی در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل و سه تکرار G انجام شد. تیمارهای آزمایش، 3 نوع مایه تلقیحی میکوریزا (جنس گلوموس موسه، فازیکولاتمو اینترادیسز) و شاهد و 4 نوع کود شامل کمپوست زباله شهری و کود گاوی ( 40 تن در هکتار)، کود شیمیایی (نیتروژن و فسفر 50 کیلوگرم در هکتار) و بدون کود بودند. نتایج آزمایش نشان داد که اثر میکوریزا جدای از نوع گونه بر تعداد و وزن کل بنه از نظر آماری معنیدار بود.

کلمات کلیدی

, بنه, کودهای آلی, مایه تلقیحی, میکوریزا.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025222,
author = {معصومی, زینب and حق نیا, غلامحسین and لکزیان, امیر},
title = {تأثیر کودهای آلی، شیمیایی و زیستی بر تعداد و وزن بنه زعفران},
booktitle = {دوازدهمین کنگره علوم خاک},
year = {2011},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {بنه، کودهای آلی، مایه تلقیحی، میکوریزا.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر کودهای آلی، شیمیایی و زیستی بر تعداد و وزن بنه زعفران
%A معصومی, زینب
%A حق نیا, غلامحسین
%A لکزیان, امیر
%J دوازدهمین کنگره علوم خاک
%D 2011

[Download]