اولین همایش ملی جغرافیا وبرنامه ریزی توسعه روستایی , 2011-12-14

عنوان : ( نگرش جامعه میزبان به اثرات اقتصادی اجتماعی - محیطی وکالبدی گردشگری در نواحی روستایی ( نمونه : دهستان شیرین دره شهرستان قوچان) )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , محمدجعفر زمردیان , رویا خوشرو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه گردشگری به عنوان یک پدیدۀ اثرگذار بر فرایند توسعۀ روستایی توجهات زیادی را به سوی خود جلب نموده است، زیرا از جنبه های مختلف اقتصادی، فرهنگی– اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی اثرات شگرفی را بر حیات روستا بر جای می گذارد. این مقاله، اثرات مختلف ( مثبت و منفی ) توسعۀ گردشگری را از دیدگاه ساکنان منطقه، مورد بررسی قرار داده است.روش تحقیق آن توصیفی – تحلیلی است و اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات میدانی و تکمیل پرسشنامه جمع آوری شده و به کمک نرم افزار آماری SPSS پردازش و تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد از دیدگاه ساکنان، تاکنون توسعۀ گردشگری تاثیر چندانی در وضعیت اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی در منطقه نداشته و رابطۀ معناداری به دست نیامده، درحالی که با متغیر زیست محیطی با سطح معناداری 008/0 و متغیر کالبدی با سطح معناداری 0.000 رابطه معنادار است. به عبارتی از نظر جامعۀ میزبان، توسعۀ گردشگری در آلودگی زیست محیطی (آثار منفی) و توسعۀ زیر ساختی - کالبدی ( آثارمثبت ) موثر بوده است.

کلمات کلیدی

, گردشگری, توسعه روستایی, دره یوسفخان, دهستان شیرین دره, شهرستان قوچان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025229,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and زمردیان, محمدجعفر and رویا خوشرو},
title = {نگرش جامعه میزبان به اثرات اقتصادی اجتماعی - محیطی وکالبدی گردشگری در نواحی روستایی ( نمونه : دهستان شیرین دره شهرستان قوچان)},
booktitle = {اولین همایش ملی جغرافیا وبرنامه ریزی توسعه روستایی},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {گردشگری- توسعه روستایی- دره یوسفخان- دهستان شیرین دره- شهرستان قوچان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نگرش جامعه میزبان به اثرات اقتصادی اجتماعی - محیطی وکالبدی گردشگری در نواحی روستایی ( نمونه : دهستان شیرین دره شهرستان قوچان)
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A زمردیان, محمدجعفر
%A رویا خوشرو
%J اولین همایش ملی جغرافیا وبرنامه ریزی توسعه روستایی
%D 2011

[Download]