دوازدهمین کنگره علوم خاک , 2011-09-03

عنوان : ( اثر فلزات سنگین و آهک بر جمعیت نماتدی خاک )

نویسندگان: سیده هانیه سمسارتربتی , امیر فتوت , امیر لکزیان , رضا خراسانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فلزات سنگین از آلایندههایی هستند که سلامت خاک و موجودات خاکزی آن را تهدید مینمایند. از طرفی حضور کربنات کلسیم در خاکهای آهکی میتواند توزیع آلاینده ها و همچنین موجودات زنده آنرا از قبیل نماتده متأثر نماید. بررسی منابع نشان میدهدکه جمعیت نماتدی میتوانند د ارزیابی سلامتی خاکها مورد استفاده قرار گیرد. در این راستا مطالعهای باهدف بررسی تأثیر فلزات و آهک بر جمعیت نماتدی خاک در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل صورت گرفت. نتایج نشان (Pb, Ni, Cd) سنگین داد که فلزات سنگین منجر به کاهش جمعیت نماتدها شده و آهک میتواند این کاهش را تقلیل دهد.

کلمات کلیدی

اثر فلزات سنگین و آهکبر جمعیت نماتدی خاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025234,
author = {سمسارتربتی, سیده هانیه and فتوت, امیر and لکزیان, امیر and خراسانی, رضا},
title = {اثر فلزات سنگین و آهک بر جمعیت نماتدی خاک},
booktitle = {دوازدهمین کنگره علوم خاک},
year = {2011},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {اثر فلزات سنگین و آهکبر جمعیت نماتدی خاک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر فلزات سنگین و آهک بر جمعیت نماتدی خاک
%A سمسارتربتی, سیده هانیه
%A فتوت, امیر
%A لکزیان, امیر
%A خراسانی, رضا
%J دوازدهمین کنگره علوم خاک
%D 2011

[Download]