دوازدهمین کنگره علوم خاک , 2011-09-03

عنوان : ( بررسی تجزیه زیستی نرمال- هگزادکان بوسیله باکتریهای سودوموناس )

نویسندگان: سپیده سعیدی , امیر فتوت , امیر لکزیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه به بررسی تجزیه زیستی نرمال هگزادکان بوسیله باکتریهای سودوموناس آرژینوزا و پوتیداو باکتریهای بومی مناطق آلوده در حضور منبع غذایی در شرایط آزمایشگاهی پرداخته است. تیمارها شامل دو سطح نرمال هگزادکان ( 2500 و 10000 پی پی ام ، شش سطح باکتری (سودوموناس ژینوزاو پوتیداسه جدایه از منطق آلوده اهواز سرخس و تهرانبدون باکتری) و دو سطح کود شیمیایی (صفر و دو تن در هکتار) بودند. نتایج نشان داد که میزان تجزیه نرمال هگزادکان با گذشت زمان افزایش و همچنین در حضور کود شیمیایی از نظر آماری معنی دار بود

کلمات کلیدی

, تجزیه زیستی, سودوموناسآرژینوزا, سودوموناسپوتیدا و کود شیمیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025235,
author = {سعیدی, سپیده and فتوت, امیر and لکزیان, امیر},
title = {بررسی تجزیه زیستی نرمال- هگزادکان بوسیله باکتریهای سودوموناس},
booktitle = {دوازدهمین کنگره علوم خاک},
year = {2011},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {تجزیه زیستی، سودوموناسآرژینوزا، سودوموناسپوتیدا و کود شیمیایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تجزیه زیستی نرمال- هگزادکان بوسیله باکتریهای سودوموناس
%A سعیدی, سپیده
%A فتوت, امیر
%A لکزیان, امیر
%J دوازدهمین کنگره علوم خاک
%D 2011

[Download]