دوازدهمین کنگره علوم خاک , 2011-09-03

عنوان : ( تاثیر کود آلی، فسفر و برهمکنشآنها بر فراهمی آهن در گیاه ذرت )

نویسندگان: لیلی السادات قرشی , غلامحسین حق نیا , امیر لکزیان , رضا خراسانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در آزمایشی گلخانهای تاثیر کود آلی و فسفر بر فراهمی آهن در گیاه ذرت بررسی شد. تیمارها شامل دو سطح کود گاوی (صفر و 1 درصد)، سه سطح فسفر (صفر، 200 و 400 کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات تریپل) و سه سطح آهن (صفر، 20 و 40 کیلوگرم در هکتار سکوسترین 138 ) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو تکرار بود. نتایج نشان داد کود گاوی سبب افزایش و کاربرد فسفر سبب کاهش معنیدار جذب آهن در گیاه شد. بررسی برهمکنش این دو تیمار نشان میدهد کود گاوی میتواند اثر منفی فسفر بر جذب آهن را، بهبود بخشد.

کلمات کلیدی

, تغذیه گیاه, کود گاوی, عناصر کم مصرف,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025248,
author = {قرشی, لیلی السادات and حق نیا, غلامحسین and لکزیان, امیر and خراسانی, رضا},
title = {تاثیر کود آلی، فسفر و برهمکنشآنها بر فراهمی آهن در گیاه ذرت},
booktitle = {دوازدهمین کنگره علوم خاک},
year = {2011},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {تغذیه گیاه، کود گاوی، عناصر کم مصرف،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر کود آلی، فسفر و برهمکنشآنها بر فراهمی آهن در گیاه ذرت
%A قرشی, لیلی السادات
%A حق نیا, غلامحسین
%A لکزیان, امیر
%A خراسانی, رضا
%J دوازدهمین کنگره علوم خاک
%D 2011

[Download]