دوازدهمین کنگره علوم خاک , 2011-09-03

عنوان : ( تاثیر عناصر سنگین بر میزان تولید گلومالین قارچ میکوریزای آربسکولار )

نویسندگان: آیدا معدنی ملاک , امیر لکزیان , غلامحسین حق نیا , رضا خراسانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور مطالعه نقش عناصر سنگین بر میزان تولید گلومالین در خاک توسط قارچهای میکوریزای آربسکولار آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل دو گونه قارچG. intraradices و G. mossea و شاهد، 4 ترکیب فلزی ( 400 میلیگرم روی، 25 میلیگرم کادمیم، 400 میلیگرم روی+ 25 میلیگرم کادمیم و بدون فلز در کیلوگرم نمونه خاک) در سه تکرار بودند. نتایج نشان داد که اختلاف میزان گلومالین در تیمارهای میکوریزایی در مقایسه با تیمار شاهد بود.میزان گلومالینG. mossea بیشتر زیر تاثیر روی و در G. intraradices بیشتر زیر تاثیر کادمیوم قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, روی, قارچ میکوریزای آربسکولار, کادمیم, گلومالین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025249,
author = {معدنی ملاک, آیدا and لکزیان, امیر and حق نیا, غلامحسین and خراسانی, رضا},
title = {تاثیر عناصر سنگین بر میزان تولید گلومالین قارچ میکوریزای آربسکولار},
booktitle = {دوازدهمین کنگره علوم خاک},
year = {2011},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {روی، قارچ میکوریزای آربسکولار، کادمیم، گلومالین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر عناصر سنگین بر میزان تولید گلومالین قارچ میکوریزای آربسکولار
%A معدنی ملاک, آیدا
%A لکزیان, امیر
%A حق نیا, غلامحسین
%A خراسانی, رضا
%J دوازدهمین کنگره علوم خاک
%D 2011

[Download]