چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط - سخنران کلیدی , 2011-11-01

عنوان : ( نقش گردش منطقه ای جو بر روی خاورمیانه در وقوع توفان های گردوغباریِ جنوب غرب ایران «تحلیل دینامیکی و مدلسازی اقلیمی» )

نویسندگان: عباس مفیدی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف کلی بحث تبیین نقش گردش مقیاس منطقه ای جو در وقوع توفان های گردوغباری بر روی خاورمیانه با تآکید بر جنوبغرب ایران ------------------ برای رسیدن به این مقصود موارد زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت: نظری اجمالی بر توزیع فضایی توفان های گردوغباری بر روی خاورمیانه نظری اجمالی بر ساختار گردش جو تابستانه بر روی خاورمیانه باد شمال توفان های گردوغباری جنوب غرب ایران (سازوکارهای دینامیکی و سینوپتیکی) منابع اصلی غبار برای توفان های گردوغباری جنوب غرب ایران

کلمات کلیدی

, توفان های گردوغباری, مدلسازی اقلیمی, گردش منطقه ای جو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025258,
author = {مفیدی, عباس},
title = {نقش گردش منطقه ای جو بر روی خاورمیانه در وقوع توفان های گردوغباریِ جنوب غرب ایران «تحلیل دینامیکی و مدلسازی اقلیمی»},
booktitle = {چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط - سخنران کلیدی},
year = {2011},
location = {یزد, ايران},
keywords = {توفان های گردوغباری، مدلسازی اقلیمی، گردش منطقه ای جو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش گردش منطقه ای جو بر روی خاورمیانه در وقوع توفان های گردوغباریِ جنوب غرب ایران «تحلیل دینامیکی و مدلسازی اقلیمی»
%A مفیدی, عباس
%J چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط - سخنران کلیدی
%D 2011

[Download]