پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (24), شماره (4), سال (2011-2) , صفحات (385-390)

عنوان : ( ردیابی و شناسایی نژاد) PVY(NTNدر مزارع سیب زمینی استان خراسان رضوی )

نویسندگان: سمیه مجدابادی فراهانی , بهروز جعفرپور , ماهرخ فلاح رستگار , محمدعلی سبک خیزخیاط ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نژاد PVYNTN باعث ایجاد بیماری لکه حلقوی نکروتیک غده سیب زمینی (PTNRD)6 می‌شود. این نژاد زیر گروه نژاد نکروز رگبرگ توتون PVYN و حاصل نوترکیبی بین نژادهای PVYN و PVYO می‌باشد که اغلب در زمان برداشت بدون علائم و غیر قابل شناسایی بصورت چشمی است. معمولاً علائم در زمان پس از برداشت در شرایط انبار نمایان می‌شوند و باعث کاهش کیفیت غده ها و قابلیت عرضه در بازار می‌شود. واکنش زنجیره ای پلیمراز نسخه برداری معکوس، (RT-PCR) ابزاری دقیق و قابل اعتماد برای تمایز و شناسایی نژاد PVYNTN در تائید علائم و ردیابی آلودگی در بافتهای بدون علائم محسوب می‌شود. به همین منظور در تابستان 1386تعداد 435نمونه از غده‌های مزارع استان خراسان رضوی به صورت تصادفی جمع آوری شد. غده ها بعد از گذراندن دوره خواب در دمایC ˚4، به گلخانه در دمایC ˚ 25جهت جوانه زنی منتقل شدند سپس جوانه های هر غده با آزمونDAS- ELISA به کمک پادتن چند همسانه ای برای ردیابی ویروسY سیب زمینی مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به نتایج حاصل از آزمون الیزا نمونه های دارای بیشترین میزان جذب در طول موج 405نانومتر انتخاب و در نهایت مشخص گردید که 53نمونه به PVY آلوده بودند. سپس با استفاده از محلول RNX™(-PLUS)تودهRNA کل 40گیاه آلوده به PVY استخراج و با کمک دوجفت آغازگر اختصاصی طراحی شده برای ناحیه ژن پروتئین پوششیCP، CDNA مربوطه ساخته و برای انجام آزمون RT-PCR مورد استفاده قرار گرفت. نمونه‌های آلوده به PVY به همراه آغازگرهای MOR2 و MOR3در محدودهٔ569-BP و جدایه‌های متعلق به نژاد PVYNTN به همراه آغازگرهای MOR1 وMOR2 درمحدوده 334-BP ایجاد باند نمودند.

کلمات کلیدی

PVY(NTN).ELISA.RT_PCR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025264,
author = {مجدابادی فراهانی, سمیه and جعفرپور, بهروز and فلاح رستگار, ماهرخ and سبک خیزخیاط, محمدعلی},
title = {ردیابی و شناسایی نژاد) PVY(NTNدر مزارع سیب زمینی استان خراسان رضوی},
journal = {پژوهش های حفاظت گیاهان ایران},
year = {2011},
volume = {24},
number = {4},
month = {February},
issn = {2980-8170},
pages = {385--390},
numpages = {5},
keywords = {PVY(NTN).ELISA.RT_PCR},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ردیابی و شناسایی نژاد) PVY(NTNدر مزارع سیب زمینی استان خراسان رضوی
%A مجدابادی فراهانی, سمیه
%A جعفرپور, بهروز
%A فلاح رستگار, ماهرخ
%A سبک خیزخیاط, محمدعلی
%J پژوهش های حفاظت گیاهان ایران
%@ 2980-8170
%D 2011

[Download]