حفاظت گیاهان, دوره (25), شماره (3), سال (2011-10) , صفحات (314-324)

عنوان : ( تشخیص مولکولی ویروس حلقه زرد گوجه فرنگی در السترو مریا در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: ناصر بیک زاده , بهروز جعفرپور , حمید روحانی , دیک پیترز , افشین حسنی مهربان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پاییز 1388، در یکی از گلخانه های کشت آلسترومریا (Alstroemeria sp.) (خراسان رضوی-مشهد)، علائم شبیه آلودگی های توسپوویروسی (به صورت نکروز) بر روی برگ، ساقه، دمبرگ و گل برخی گیاهان مشاهده گردید. از گیاهان آلوده عصاره گیری شده و این عصاره به تعدادی گیاه محک تلقیح گردید. بر روی اطلسی (Petunia hybrida) و سلمه (Chenopodium quinoa) علائم آلودگی به صورت زخم های بافت مرده موضعی ظاهر شد. علائم آلودگی بر روی تاتوره (Datura stramonium) و Nicotiana benthamiana ابتدا به صورت زخم های بافت مرده موضعی بوده و سپس علائم بافت مردگی سیستمیک ظاهر گردید. بر روی N. glutinosa. نیز لکه های بافت مرده سیستمیک مشاهده شد. تلقیح مکانیکی آلسترومریا با عصاره تهیه شده از نمونه های آلوده آلسترومریا، ناموفق بود. با استفاده از آنتی بادی تهیه شده بر علیه نوکلئو پروتئین (Nucleoprotein; N) ویروس هایTomato spotted wilt virus(TSWV)، Tomato yellow ring virus(TYRV)،Iris yellow spot virus(IYSV)، Impatiens necrotic spot virus(INSV)، Groundnut bud necrosis virus(GBNV)، Tomato chlorotic spot virus(TCSV)، Groundnut ring spot virus(GRSV) و Chrysanthemum stem necrosis virus(CSNV)، نمونه های آلوده با آزمون الایزا (DAS-ELISA) مورد بررسی قرار گرفته و نتایج نشان داد که این نمونه ها به TYRV آلوده هستند. به منظور بررسی نمونه ها با آزمون RT-PCR، RNA کل از N. benthamiana که علائم آلودگی داشتند، با استفاده از تریزول استخراج گردید. در نتیجه آزمون PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی برای تکثیر ژن N ویروسTYRV، یک قطعه DNA در حدود 805 جفت باز تکثیر گردید. توالی آمینواسیدی این قطعه، پس از تعیین، در GenBank با رس شمارHQ154130(Accession number) ثبت گردید. این توالی با توالی آمینواسیدی پروتئین N توسپوویروس های موجود در GenBank مقایسه گردید و مشخص شد که 99 درصد با توالی آمینواسیدی پروتئین N ویروسTYRV از استان های فارس (رس شمار ABH07703)، تهران (رس شمارAAV98587) و مرکزی (رس شمارACT09488) شباهت دارد. به منظور تعیین استرین ویروس، از پرایمرهای اختصاصی در آزمون RT-PCR استفاده گردید و مشخص شد که این جدایه، استرین گوجه فرنگی ویروسTYRV است. همچنین، این ویروس با استفاده از Thrips tabaci از تاتوره های آلوده به سالم منتقل گردید. این اولین گزارش از آلودگی یک گیاه تک لپه (آلسترومریا) به TYRV می باشد.

کلمات کلیدی

, Tomato yellow ring virus(TYRV) واژه‌‌های کلیدی: آلسترومریا, , استان خراسان رضوی, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025279,
author = {بیک زاده, ناصر and جعفرپور, بهروز and روحانی, حمید and دیک پیترز and افشین حسنی مهربان},
title = {تشخیص مولکولی ویروس حلقه زرد گوجه فرنگی در السترو مریا در استان خراسان رضوی},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2011},
volume = {25},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-4749},
pages = {314--324},
numpages = {10},
keywords = {Tomato yellow ring virus(TYRV) واژه‌‌های کلیدی: آلسترومریا،،استان خراسان رضوی، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تشخیص مولکولی ویروس حلقه زرد گوجه فرنگی در السترو مریا در استان خراسان رضوی
%A بیک زاده, ناصر
%A جعفرپور, بهروز
%A روحانی, حمید
%A دیک پیترز
%A افشین حسنی مهربان
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2011

[Download]