حفاظت گیاهان, دوره (24), شماره (4), سال (2011-2) , صفحات (368-376)

عنوان : ( بررسی امکان بیو کنترل باکتری Xanthomonas axonopodis pv . citriعامل بیماری شانکر مرکبات با استفاده از باکتری های اپی فیت انتاگونیست در شرایط ازمایشگاهی )

نویسندگان: محمد کاظم منتخبی , حشمت اله رحیمیان , ماهرخ فلاحتی رستگار , بهروز جعفرپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیماری شانکر باکتریایی مرکبات با عاملXANTHOMONAS AXONOPODIS PV. CITRI یکی از بیماریهای مهم مرکبات در دنیا می باشد. این بیماری بیش از یک دهه است که در منطقه جنوب کشور استقرار یافته و در حال گسترش می باشد. در این تحقیق پتانسیل باکتری های اپی فیت سطح برگ مرکبات به عنوان یکی از عوامل بیوکنترل بیماری مورد بررسی قرار گرفتند. در سالهای 1380و 1381 تعداد 453 جدایه از برگهای مرکبات جمع آوری شده از مناطق مختلف هرمزگان، جیرفت و مازندران خالص سازی شدند. سپس اثر بازدارندگی از رشد جدایه های مذکور روی باکتری عامل بیماری شانکر مرکبات در روی محیط کشت (YNA) مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تعداد 26 جدایه توانستند از رشد باکتری XANTHOMONAS AXONOPODIS PV. CITRI جلوگیری کنند. جدایه هایی که فعالیت آنتاگونیستی داشتند از نظر خصوصیات فنوتیپی مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس نتایج آزمونهای واکنش گرم، تولید رنگ فلورسنت، واکنش اکسیداز، کاتالاز، هیدرولیز ژلاتین، هیدرولیز کازئین و چربی(توئین 80 )، تولید لوان و استفاده از منابع کربنی در پنج گروه مجزا قرار گرفتند. چهار گروه از آنها گرم منفی بوده و طبق نتایج بدست آمده و خصوصیات ذکر شده در منابع این گروه ها با باکتری هایPSEUDOMONAS FLUORESCENS I،P.FLUORESCENS V،P.VIRIDIFLAVA و P.SYRINGAE مشابهت داشتند. یک گروه از باکتری ها گرم مثبت و هوازی بوده و تولید اندوسپور نمودند که بر اساس خصوصیات فنوتیپی در جنس BACILLUS قرار گرفتند.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: شانکر باکتریایی مرکبات, XANTHOMONAS AXONOPODIS PV. CITRI, مبارزه بیولوژیک, باکتری های اپی فیت, آنتاگونیست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025281,
author = {محمد کاظم منتخبی and حشمت اله رحیمیان and فلاحتی رستگار, ماهرخ and جعفرپور, بهروز},
title = {بررسی امکان بیو کنترل باکتری Xanthomonas axonopodis pv . citriعامل بیماری شانکر مرکبات با استفاده از باکتری های اپی فیت انتاگونیست در شرایط ازمایشگاهی},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2011},
volume = {24},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-4749},
pages = {368--376},
numpages = {8},
keywords = {واژه های کلیدی: شانکر باکتریایی مرکبات، XANTHOMONAS AXONOPODIS PV. CITRI، مبارزه بیولوژیک، باکتری های اپی فیت، آنتاگونیست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی امکان بیو کنترل باکتری Xanthomonas axonopodis pv . citriعامل بیماری شانکر مرکبات با استفاده از باکتری های اپی فیت انتاگونیست در شرایط ازمایشگاهی
%A محمد کاظم منتخبی
%A حشمت اله رحیمیان
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%A جعفرپور, بهروز
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2011

[Download]