علوم باغبانی ایران, دوره (41), شماره (4), سال (2011-3) , صفحات (375-382)

عنوان : ( تغییرات قندها، نشاسته، پرولین و آب میان بافتی در مواجه با سرما در برخی از ارقام زردآلو (.Prunus armeniaca L) )

نویسندگان: بهرام عابدی , ,تفضلی بندری عنایت اله , راحمی مجید , خلدبرین بهمن , گنجی مقدم ابراهیم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دوره رکود در درختان میوه خزان کننده که در ماه های سرد سال اتفاق می افتد و فاکتورهای موثر بر آن تاکنون به درستی مورد بررسی قرار نگرفته است. شناخت رکود و تغییرات متابولیکی درگیر در آن ما را در انتخاب گونه ها و ارقام مناسب به تنش های محیطی کمک خواهد نمود. در این تحقیق تغییرات ترکیبات قندی، نشاسته، پرولین و آب میان بافتی در دوره رکود از ابتدای پاییز تا اواخر اسفند در جوانه های 6 رقم زردآلوی پیش رس طبس و نوری پیش رس (زودرس)، کتابی و شاهرودی (میان رس)، شاهرود 51 و شاهرود 29 (دیررس) در سال 1387-1388 در ناحیه گلمکان استان خراسان رضوی بررسی شد. نمونه برداری از جوانه های زایشی و رویشی از پانزدهم مهر ماه تا پانزدهم اسفند به فاصله زمانی سی روز یکبار از ارقام مورد مطالعه صورت گرفت. در بین ارقام مورد آزمایش بیشترین مقدار قند محلول (34.36 میلی گرم) در جوانه های رویشی رقم شاهرود 51 مشاهده شد که با سایر ارقام تفاوت آماری معنی داری نشان داده است. در جوانه های رویشی و زایشی پیش رس طبس بیشترین و رقم شاهرود 51 کمترین مقدار آب میان بافتی دیده شد که تفاوت معنی داری با یکدیگر داشتند، همچنین جوانه های رویشی رقم شاهرود 51 بیشترین پرولین را داشت که با سایر ارقام تفاوت معنی دار بود. بین دو نوع جوانه زایشی و رویشی در ترکیبات اندازه گیری شده و در ارقام زردآلو تفاوت از لحاظ آماری معنی دار نبود. در ماه های مورد آزمایش بالاترین مقدار قند محلول در دی ماه و بیشترین میزان پرولین در 3 ماه فصل زمستان دیده شد بیشترین نشاسته در مهر ماه همچنین کمترین مقدار آب میان بافتی در سردترین ماه سال (دی ماه) مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, زردآلو, کربوهیدرات, رکود, سرما, آب میان بافتی, پرولین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025330,
author = {عابدی, بهرام and ,تفضلی بندری عنایت اله and راحمی مجید and خلدبرین بهمن and گنجی مقدم ابراهیم},
title = {تغییرات قندها، نشاسته، پرولین و آب میان بافتی در مواجه با سرما در برخی از ارقام زردآلو (.Prunus armeniaca L)},
journal = {علوم باغبانی ایران},
year = {2011},
volume = {41},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-482X},
pages = {375--382},
numpages = {7},
keywords = {زردآلو، کربوهیدرات، رکود، سرما، آب میان بافتی، پرولین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تغییرات قندها، نشاسته، پرولین و آب میان بافتی در مواجه با سرما در برخی از ارقام زردآلو (.Prunus armeniaca L)
%A عابدی, بهرام
%A ,تفضلی بندری عنایت اله
%A راحمی مجید
%A خلدبرین بهمن
%A گنجی مقدم ابراهیم
%J علوم باغبانی ایران
%@ 2008-482X
%D 2011

[Download]