Journal of Veterinary Research - تحقیقات دامپزشکی, دوره (66), شماره (4), سال (2012-1) , صفحات (325-330)

عنوان : ( بررسی تأثیر مصرف خوراکی آلیسین (allicin) بر برخی آنزیم های سرم خون ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مسمومیت تجربی با سرب. )

نویسندگان: احسان زیادلو , داور شاهسونی , حمیدرضا کازرانی , محمدرضا اصلانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسمومیت با سرب در همه جانداران و از جمله در آبزیان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. آلیسین یکی از مهمترین مواد مؤثره گیاه سیر می‌باشد که انتظار می‌رود با توجه وفور اسیدهای آمینه سولفور دار، اثر پیشگیری کننده در مسمومیت با سرب ایفا نماید. در این تحقیق به بررسی تأثیر آلیسین بر اثرات سمی سرب با توجه به فعالیت آنزیم‌های سرم خون در ماهی کپور پرداخته شده است. پنج گروه 46 تایی ماهی کپور (10 ±100گرمی) مورد مطالعه قرار گرفت. گروه‌های 5-2 (آزمون) به مدت 10 روز mg\Lit7 استات سرب دریافت نمودند. گروه‌های 3 و 4، از 5 روز قبل از افزودن استات سرب، به ترتیب روزانه به میزان 5 و mg\KgBWt10 آلیسین دریافت نمودند. گروه 5 مشابه گروه 4 بود اما تنها همزمان با استات سرب، آلیسین دریافت نمود. در پایان دوره آزمایش، آنزیم‌های سرم شامل GGT، ALT، AST، LDH و ALP اندازه گیری گردید. میزان پارامترهای مورد مطالعه در گروه 2 (دریافت سرب) در مقایسه با گروه شاهد، افزایش قابل ملاحظه‌ای نشان می‌داد (p<0.001). آنزیم‌های مورد مطالعه در گروه‌هایی که بعلاوه آلیسین دریافت کرده بودند (گروه‌های 5-3)، به طور وابسته به دوز و معنی داری از گروه 2 کمتر بود. با اینحال تفاوت معنی داری از این نظر بین گروه‌های 4 و 5 مشاهده نشد. نتایج پژوهش حاضر حاکی از تأثیر قوی آلیسین در جلوگیری از ایجاد ضایعات بافتی متعاقب مسمومیت با سرب می‌باشد.

کلمات کلیدی

, کپور معمولی, خون, آنزیم, سرم, سرب, آلیسین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025336,
author = {زیادلو, احسان and شاهسونی, داور and کازرانی, حمیدرضا and اصلانی, محمدرضا},
title = {بررسی تأثیر مصرف خوراکی آلیسین (allicin) بر برخی آنزیم های سرم خون ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مسمومیت تجربی با سرب.},
journal = {Journal of Veterinary Research - تحقیقات دامپزشکی},
year = {2012},
volume = {66},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-2525},
pages = {325--330},
numpages = {5},
keywords = {کپور معمولی، خون، آنزیم، سرم، سرب، آلیسین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر مصرف خوراکی آلیسین (allicin) بر برخی آنزیم های سرم خون ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مسمومیت تجربی با سرب.
%A زیادلو, احسان
%A شاهسونی, داور
%A کازرانی, حمیدرضا
%A اصلانی, محمدرضا
%J Journal of Veterinary Research - تحقیقات دامپزشکی
%@ 2008-2525
%D 2012

[Download]