ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران , 2011-12-15

عنوان : ( تاثیر تمرین حاد قدرتی بر پروتئین واکنشگر سی و فیبرینوژن سرم در مردان میانسال سالم و غیر فعال )

نویسندگان: محسن جعفری , ناهید بیژه , امیر رشیدلمیر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: فیبرینوژن و پروتئین واکنشگر سی (CRP) دو ریسک فاکتور جدید قلبی عروقی هستند و به طور مستقل خطر آتروسکلروزیس را نشان می دهند. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر یک جلسه تمرین مقاومتی دایره ای بر سطوح خونی فاکتورهای مذکور در مردان میانسال سالم و غیرفعال بود. روش شناسی: آزمودنی های این تحقیق به طور تصادفی به دو گروه تجربی (14 نفر) و کنترل (9 نفر) تقسیم شدند. برنامه تمرین شامل 10 ایستگاه بود که با 35% یک تکرار بیشینه هر آزمودنی انجام می شد. سطوح فیبرینوژن و hsCRP خون قبل و پس از برنامه تمرینی اندازه گیری شد. یافته ها: تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از آزمون تی مستقل افزایش معنی دار سطح hsCRP سرم (P<0.05) و عدم تغییر معنی دار فیبرینوژن را پس از تمرین درگروه تجربی نشان داد، در گروه کنترل هیچکدان از این عوامل تغییر معنی داری نداشتند. بحث و نتیجه گیری: افزایش hsCRP می تواند به علت تحریک کبد توسط اینترلوکین 6 مشتق از بافت عضلانی باشد که به عنوان سیگنالی جهت تحریک لیپولیز و گلیکوژنولیز عمل می کند. بررسی تغییرات عوامل التهابی و انعقادی دیگر پس از انجام چنین تمرینی می تواند نتایج روشن تری را درباره تاثیرات مفید یا مضر این نوع تمرین در مردان میانسال سالم و غیرفعال نشان دهد.

کلمات کلیدی

, hscrp, فیبرینوژن, تمرین مقاومتی دایره ای, آترواسکلروزیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025349,
author = {جعفری, محسن and بیژه, ناهید and رشیدلمیر, امیر},
title = {تاثیر تمرین حاد قدرتی بر پروتئین واکنشگر سی و فیبرینوژن سرم در مردان میانسال سالم و غیر فعال},
booktitle = {ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {hscrp-فیبرینوژن-تمرین مقاومتی دایره ای-آترواسکلروزیس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر تمرین حاد قدرتی بر پروتئین واکنشگر سی و فیبرینوژن سرم در مردان میانسال سالم و غیر فعال
%A جعفری, محسن
%A بیژه, ناهید
%A رشیدلمیر, امیر
%J ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
%D 2011

[Download]