تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (2), شماره (2), سال (2009-12) , صفحات (159-169)

عنوان : ( بررسی و تعیین مقاومت به سرما ویخ زدگی سه رقم تجاری انگور در شمال خراسان )

نویسندگان: محمود شور , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , یحیی سلاح ورزی , علی مختاریان , محمد رحمتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه سرمازدگی و یخبندان طولانی مدت در سال 1386 بر روی مهمترین ارقام انگور در شمال خراسان دو آزمایش تحقیقی انجام گرفت. در آزمایش اول و با توجه به اینکه ارقام کلاهداری و کج انگور از عمده ترین و مرغوبترین ارقام منطقه جهت فرآوری، تازه خوری و صادرات می باشد، اثر سرمای طبیعی بر شاخه های یک، دو و چند ساله این ارقام در دو شرایط اقلیمی مشهد و بجنورد و در آزمایش دوم، شاخه های یک، دو و چند ساله رقم کشمشی در سه شرایط آب و هوایی در مناطق گلمکان، قوچان و مشهد ارزیابی و به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا\" تصادفی با 5 تکرار به اجرا در آمد. صفات اندازه گیری شده عبارت بودند از: تشریح آناتومیک شاخه، رشد مجدد، نشت الکترولیت و میزان پرولین. نتایج آزمایش اول نشان داد که صفت نشت الکترولیت از سلولهای گیاهی، اثرات اصلی و متقابل ژنوتیپ های مورد استفاده و سن شاخه های نمونه برداری شده در سطح 1% معنی دار است. در بررسی اثر متقابل برای صفت فوق مشخص گردید که شاخه های یک و دوساله رقم کلاهداری و شاخه های دو ساله رقم کج انگور دارای بالاترین میزان نشت الکترولیتی به ترتیب با مقادیر 8/90، 4/89 و 6/85 بودند. نتایج آزمایش دوم نیز نشان داد که اثر اصلی و متقابل سن شاخه ها و مکان نمونه برداری بر مقادیر صفت نشت الکترولیتی معنی دار میباشد. شاخه های چند ساله نمونه برداری شده از شهرستان مشهد با میانگین 6/65 کمترین نشت الکترولیتی را دارا بودند. همچنین این نتایج نشان داد که بین مکان های نمونه برداری و سن شاخه های و مورد آزمایش و همچنین اثر متقابل آنها در هیچ یک از سطوح معنی داری اختلافی وجود ندارد. اما اثر مکان و سن شاخه ها بر مقادیر صفت محتوای پرولین معنی دار گردید.

کلمات کلیدی

, انگور, پرولین, رشد مجدد, نشت الکترولیت و نمود ظاهری شاخه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025351,
author = {شور, محمود and تهرانی فر, علی and نعمتی, سیدحسین and سلاح ورزی, یحیی and علی مختاریان and محمد رحمتی},
title = {بررسی و تعیین مقاومت به سرما ویخ زدگی سه رقم تجاری انگور در شمال خراسان},
journal = {تنش های محیطی در علوم زراعی},
year = {2009},
volume = {2},
number = {2},
month = {December},
issn = {2228-7604},
pages = {159--169},
numpages = {10},
keywords = {انگور، پرولین، رشد مجدد، نشت الکترولیت و نمود ظاهری شاخه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و تعیین مقاومت به سرما ویخ زدگی سه رقم تجاری انگور در شمال خراسان
%A شور, محمود
%A تهرانی فر, علی
%A نعمتی, سیدحسین
%A سلاح ورزی, یحیی
%A علی مختاریان
%A محمد رحمتی
%J تنش های محیطی در علوم زراعی
%@ 2228-7604
%D 2009

[Download]