ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران , 2011-12-16

عنوان : ( تاثیر تمرین حاد مقاومتی برغلظت سرمی هموسیستئین ومقاومت به انسولین درزنان غیر فعال )

نویسندگان: لیلا قره چلو , ناهید بیژه , زینب قره چلو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هموسیستئین ومقاومت به انسولین ازنشانگرهای مهم قلبی عروقی هستندکه نقش مهمی در ایجاد آترواسکلروز بازی می کنند.هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر یک جلسه تمرین مقاومتی دایره ای برغلظت سرمی هموسیستئین ومقاومت به انسولین درزنان غیر فعال میباشد. روش شناسی: آزمودنی های این تحقیق زنان سالم وغیرفعال در دسترسی بودند که بطور تصادفی به دو گروه تجربی(12نفر)وگروه کنترل (9نفر) تقسیم شدند. برنامه تمرین شامل 9ایستگاه بود که با 40%یک تکرار بیشینه هر آزمودنی، بصورت دایره ای انجام شد. سطوح خونی هموسیستئین،انسولین وقند، قبل و بعد از تمرینات ورزشی اندازه گیری شدند. یافته ها: تجزیه و تحلیل یافته‌ها با استفاده از آزمون تی مستقل افزایش معنی‌دار سطوح هموسیستیین و مقاومت به انسولین سرم را پس از تمرین در گروه تجربی نشان داد (05/0P<)، ولی در گروه کنترل تغییر معنی‌داری مشاهده نگردید.نتایج ضریب همبستگی در این تحقیق ارتباط آماری معناداری رابین هموسیستئین ومقاومت به انسولین نشان نداد. بحث ونتیجه گیری: افزایش سطح هموسیستیین به‌علت افزایش متابولیسم پروتیین و سنتز کراتین برای تولید انرژی است.با توجه به نتایج تحقیق حاصل ازیک جلسه تمرین مقاومتی که باعث افزایش هموسیستئین ومقاومت به انسولین شد ،می توان احتمال داد که این نوع تمرینات در درازمدت می توانند خطر ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی راافزایش دهند.

کلمات کلیدی

, هموسیستئین , مقاومت به انسولین , تمرین مقاومتی دایره ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025352,
author = {قره چلو, لیلا and بیژه, ناهید and زینب قره چلو},
title = {تاثیر تمرین حاد مقاومتی برغلظت سرمی هموسیستئین ومقاومت به انسولین درزنان غیر فعال},
booktitle = {ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {هموسیستئین ،مقاومت به انسولین ،تمرین مقاومتی دایره ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر تمرین حاد مقاومتی برغلظت سرمی هموسیستئین ومقاومت به انسولین درزنان غیر فعال
%A قره چلو, لیلا
%A بیژه, ناهید
%A زینب قره چلو
%J ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
%D 2011

[Download]