پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2011-4) , صفحات (9-14)

عنوان : ( بررسی اثرات زئولیت (کلینوپتیلولیت) بر شاخصهای عملکرد مرغ تخمگذار تجارتی )

نویسندگان: احمد حسن آبادی , مرتضی صفرخانلو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثرات زئولیت طبیعی (کلینوپتیلولیت) در تغذیۀ و تأثیر آن بر عملکرد مرغ های تخمگذار تجارتی انجام شد. در این تحقیق از 288 قطعه مرغ تجارتی سویۀ های لاین W-36 در سن 50 هفتگی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار و هر تیمار 8 تکرار 6 قطعه ای انجام شد. تیمارهای مورد آزمایش شامل شش سطح زئولیت صفر (شاهد) 1، 2، 3، 4 و 5 درصد خوراک بود. شاخص های مورد مطالعه شامل ضریب تبدیل غذایی، مصرف خوراک روزانه، درصد تخمگذاری، وزن تخم مرغ‌ها، مقدار تخم مرغ‌های معیوب، کیفیت سفیده، کیفیت پوسته (ضخامت و درصد پوسته) و تغییرات وزن بدن مرغ‌های تخمگذار بود. نتایج آزمایش نشان داد که افزودن زئولیت به جیره غذایی اثر معنی داری بر ضریب تبدیل غذایی نداشت (05/0<P). همچنین با مصرف زئولیت، خوراک مصرفی روزانه تحت تأثیر قرار نگرفت و تفاوت معنی داری بین تیمارها مشاهده نشد (05/0<P). درصد تخمگذاری و میانگین وزن تخم مرغ ها با مصرف زئولیت تحت تأثیر قرار نگرفت و تفاوت معنی داری بین تیمارها مشاهده نشد (05/0<P). با مصرف زئولیت، تخم مرغ‌های معیوب تحت تأثیر قرار نگرفت و تفاوت معنی داری بین تیمارها مشاهده نشد (05/0<P). افزودن زئولیت اثرات سودمندی در بهبود کیفیت پوستۀ تخم مرغ داشت به طوری که باعث افزایش ضخامت پوسته گردید (05/0>P). بیشترین و کمترین میانگین ضخامت پوسته به ترتیب مربوط به جیره های غذایی دارای صفر و 4 درصد زئولیت بود. زئولیت تأثیر منفی بر کیفیت داخلی تخم مرغ داشت به طوری که واحد هاو تخم مرغ با افزایش سطح زئولیت کاهش یافت (05/0>P). بیشترین و کمترین میانگین مربوط به این شاخص به ترتیب مربوط به جیره های غذایی صفر و 4 درصد زئولیت بود. افزودن زئولیت وزن بدن مرغ ها را تحت تأثیر قرار داد (05/0>P). بیشترین و کمترین افزایش وزن بدن مرغ ها در مدت انجام آزمایش به ترتیب در جیره های غذایی دارای 2 و صفر درصد زئولیت مشاهده شد. به طور کلی با توجه به نتایج این آزمایش می توان گفت که استفاده از زئولیت کیفیت پوسته تخم مرغ را بهبود بخشید، واحد هاو را کاهش داد و بر سایر شاخص های اندازه گیری شده تأثیر معنی داری نداشت.

کلمات کلیدی

, زئولیت, عملکرد, مرغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025378,
author = {حسن آبادی, احمد and مرتضی صفرخانلو},
title = {بررسی اثرات زئولیت (کلینوپتیلولیت) بر شاخصهای عملکرد مرغ تخمگذار تجارتی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2011},
volume = {3},
number = {1},
month = {April},
issn = {۲۰۰۸-۳۱۰۶},
pages = {9--14},
numpages = {5},
keywords = {زئولیت، عملکرد، مرغ تخمگذار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات زئولیت (کلینوپتیلولیت) بر شاخصهای عملکرد مرغ تخمگذار تجارتی
%A حسن آبادی, احمد
%A مرتضی صفرخانلو
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ ۲۰۰۸-۳۱۰۶
%D 2011

[Download]