دانش و توسعه, دوره (2), شماره (31), سال (2010-8) , صفحات (59-73)

عنوان : ( بررسی عوامل تأثیر گذار بر توسعه صادرات صنعت نساجی (مطالعه موردی - صنعت نساجی استان یزد) )

نویسندگان: احمد توکلی , جلال دهقانی سانیج ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تدوین راهبرد توسعه صادرات صنعت نساجی

کلمات کلیدی

توسعه صادرات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025379,
author = {توکلی, احمد and دهقانی سانیج, جلال},
title = {بررسی عوامل تأثیر گذار بر توسعه صادرات صنعت نساجی (مطالعه موردی - صنعت نساجی استان یزد)},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2010},
volume = {2},
number = {31},
month = {August},
issn = {2008-1456},
pages = {59--73},
numpages = {14},
keywords = {توسعه صادرات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل تأثیر گذار بر توسعه صادرات صنعت نساجی (مطالعه موردی - صنعت نساجی استان یزد)
%A توکلی, احمد
%A دهقانی سانیج, جلال
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2010

[Download]