20 امین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2011-11-22

عنوان : ( تولید کنسانتره پروتئینی کانولا از طریق تخمیر کنجاله فرآوری شده با نوروسپورا سیتوفیلا در شرایط جامد )

نویسندگان: امید صفری , مهرداد فرهنگی , Chris Carter , باقر یخچالی , پروین شورنگ , معصومه مهربان سنگ آتش , Sungchul Bai ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کنجاله کانولا یکی از منابع مهم پروتئین گیاهی بوده و استفاده از این ماده غذایی در تغذیه انسان یا حیوانات علیرغم ترکیب پروتئینی مناسب آن به دلیل وجود ترکیبات ضد تغذیه ای متنوع مانند فیبر خام، فیتات و گلوکوسینولات محدود می باشد. جهت بررسی تاثیر فن آوری تخمیر جامد بر ترکیبات مغذی و ضد تغذیه ای کنجاله کانولای فرآوری شده از سه تراکم تلقیح 105، 106 و 107 اسپور نوروسپورا سیتوفیلا استفاده شد. تخمیر کنجاله کانولای فرآوری شده با نوروسپورا سیتوفیلا به طور متوسط موجب افزایش معنی دار 65/4 و 83 درصدی مقدار پروتئین خام و پروتئین حقیقی نسبت به تیمار شاهد گردید. شاخص اسیدهای آمینه ضروری (4/94) و نمره شیمیایی بر حسب پروتئین کامل تخم مرغ (79/32 درصد) کلیه محصولات تخمیر شده به طور معنی داری نسبت به کنجاله کانولای تیمار شاهد (به ترتیب 4/53 و 33/92 درصد) بهبود یافت.

کلمات کلیدی

, کنجاله کانولا, کنسانتره پروتئینی, تخمیر در شرایط جامد, ترکیبات ضد تغذیه ای, غربالگری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025419,
author = {صفری, امید and مهرداد فرهنگی and Chris Carter and باقر یخچالی and پروین شورنگ and معصومه مهربان سنگ آتش and Sungchul Bai},
title = {تولید کنسانتره پروتئینی کانولا از طریق تخمیر کنجاله فرآوری شده با نوروسپورا سیتوفیلا در شرایط جامد},
booktitle = {20 امین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کنجاله کانولا، کنسانتره پروتئینی، تخمیر در شرایط جامد، ترکیبات ضد تغذیه ای، غربالگری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تولید کنسانتره پروتئینی کانولا از طریق تخمیر کنجاله فرآوری شده با نوروسپورا سیتوفیلا در شرایط جامد
%A صفری, امید
%A مهرداد فرهنگی
%A Chris Carter
%A باقر یخچالی
%A پروین شورنگ
%A معصومه مهربان سنگ آتش
%A Sungchul Bai
%J 20 امین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2011

[Download]