حفاظت گیاهان, دوره (25), شماره (3), سال (2011-12) , صفحات (266-275)

عنوان : ( بررسی فنوستیک زنجرک های مزارع چغندر قند شهرستان مشهد و چناران )

نویسندگان: نرگس موسوی محولاتی , مهدی مدرس اول ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فونستیک زنجرکهای مزارع چغندرقند شهرستان مشهد و چناران طی سالهای 1386 تا 1388 بررسی گردید. نمونهبرداری با تور حشرهگیری انجام گرفت. گونه ها با توجه به ویژگیهای ریخت شناسی داخلی و خارجی به ویژه اندامهای تناسلی حشره نر شناسایی و توسط متخصصان بین المللی تائید ،Delphacidae چهار گونه از خانواده ،Cicadellidae شدند. در این بررسی هفده گونه متعلق به پانزده جنس و چهار خانواده (یازده گونه از خانواده Metidiocerus شناسایی شدند. با توجه به منابع علمی موجود گونه (Cixiidae و یک گونه از خانواده Tettigometridae یک گونه از خانواده اولین گزارش برای فون حشرات ایران می باشد و گونههای زیر برای اولین بار از استان خراسان رضوی impressifrons (Kirschbaum 1868) گزارش میشوند: Euscelis alsius, Phlepsius intricatus, Macrosteles quadripunctulatus, Neoaliturus fenestratus, N. guttulatus , Batrachomorphus irroratus, Pentastiridius leporinus, Asiraca clavicornis, Laodelphax striatellus, Sogatella vibix, Unkanodes tanasijevici, Tettigometra pseudovittelina کلید شناسایی گونه های معرفی شده در این تحقیق ارایه شده است.

کلمات کلیدی

, زنجرک , مشهد , فون ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025421,
author = {موسوی محولاتی, نرگس and مدرس اول, مهدی},
title = {بررسی فنوستیک زنجرک های مزارع چغندر قند شهرستان مشهد و چناران},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2011},
volume = {25},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-4749},
pages = {266--275},
numpages = {9},
keywords = {زنجرک ، مشهد ، فون ،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فنوستیک زنجرک های مزارع چغندر قند شهرستان مشهد و چناران
%A موسوی محولاتی, نرگس
%A مدرس اول, مهدی
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2011

[Download]