نخستین همایش ملی آموزش در ایران 1404 , 2011-10-30

عنوان : ( تأملی در مبانی فلسفی رویکرد رفتارگرایی در برنامه درسی )

نویسندگان: ابوالفضل غفاری , حمیده پاک مهر , مریم باغانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین دیدگاه یا دیدگاه های مناسب برنامه درسیِ حاصل از مطالعه عمیق روی جنبه های فلسفی و نظریِ برنامه درسی و هماهنگ با اهداف، مرحله ای اساسی در فرایند برنامه ریزی درسی است که بر سایر مراحل فرایندِ طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه درسی تأثیر می گذارد؛ از طرفی دیگر، با بررسی رویکرد یک متخصص برنامه درسی و یا معلم می توان موضع او را نسبت به یادگیرنده، موضوعات و محتوای درسی، هدف های آموزشی، روش ها و جامعه در فرایند تعلیم و تربیت، مورد مطالعه قرار داد. تمامی مراحل و عناصر برنامه درسی، تحت تأثیر جهت گیری های فلسفی برنامه ریزان است و شناخت مبانی فلسفی این دیدگاه ها می تواند تا حد زیادی، رفتار و تصمیمات آنان را پیش بینی نماید. با این تفاسیر، شناخت مبانی فلسفی دیدگاه رفتارگرایی به عنوان رایچ ترین رویکرد در حوزه برنامه درسی، تأثیر بسزایی در فرایندهای آموزشی دارد.

کلمات کلیدی

, مبانی فلسفی, رویکرد, رفتارگرایی, برنامه درسی, واقع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025436,
author = {غفاری, ابوالفضل and پاک مهر, حمیده and باغانی, مریم},
title = {تأملی در مبانی فلسفی رویکرد رفتارگرایی در برنامه درسی},
booktitle = {نخستین همایش ملی آموزش در ایران 1404},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مبانی فلسفی، رویکرد، رفتارگرایی، برنامه درسی، واقع گرایی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأملی در مبانی فلسفی رویکرد رفتارگرایی در برنامه درسی
%A غفاری, ابوالفضل
%A پاک مهر, حمیده
%A باغانی, مریم
%J نخستین همایش ملی آموزش در ایران 1404
%D 2011

[Download]