پژوهش و توسعه فناوری-دانش و فناوری, دوره (3), شماره (4), سال (2012-4) , صفحات (80-110)

عنوان : ( بررسی و تحلیل نقش کارکردهای سازمانی کارآفرینان در موفقیت آنان در صنایع کوچک استان خراسان رضوی )

نویسندگان: یعقوب مهارتی , شمس الدین ناظمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با اینکه محققین زیادی در خصوص آارآفرینی مطالعات زیادی انجام داده اند ولی مطالب زیادی درمورد آن در ایران نمی توان یافت. لذا این تحقیق به منظور بررسی عوامل موفقیت آارآفرینان طراحی شده است و به آارآرد های سازمانی آنان اشاره دارد. به منظور رسیدن به این هدف طرح تحقیق آمی و پرسشنامه محقق ساخته بکارگیری شده وپاسخگویان از بین صنایع آوچک استان خراسان رضوی واز لیستی استخراج شده اند آه توسط سازمان صنایع آوچک ایران در اختیار قرار گرفته است. براساس طرح نمونه گیری تصادفی ١٢٣ آارآفرین به عنوان نمونه انتخاب ودر مجموع تعداد ۵٨ پرسشنامه قابل استفاده برای تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفت. برای تحلیل داده از روش رگرسیون استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد آه رابطه مثبت، معنی دار و خطی بین آارآردهای سازمانی آارآفرینان و موفقیت آنان وجود دارد. وضمن تایید تحقیقات قبلی در این خصوص لزوم توجه به این عوامل را در آنار ویژگیهای شخصیتی آارآفرینان نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, کارآفرینی, کارکردهای سازمانی, موفقیت, صنایع کوچک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025450,
author = {مهارتی, یعقوب and ناظمی, شمس الدین},
title = {بررسی و تحلیل نقش کارکردهای سازمانی کارآفرینان در موفقیت آنان در صنایع کوچک استان خراسان رضوی},
journal = {پژوهش و توسعه فناوری-دانش و فناوری},
year = {2012},
volume = {3},
number = {4},
month = {April},
issn = {2252-0570},
pages = {80--110},
numpages = {30},
keywords = {کارآفرینی، کارکردهای سازمانی، موفقیت، صنایع کوچک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و تحلیل نقش کارکردهای سازمانی کارآفرینان در موفقیت آنان در صنایع کوچک استان خراسان رضوی
%A مهارتی, یعقوب
%A ناظمی, شمس الدین
%J پژوهش و توسعه فناوری-دانش و فناوری
%@ 2252-0570
%D 2012

[Download]