پژوهشنامه اخلاق, دوره (4), شماره (11), سال (2011-5) , صفحات (9-38)

عنوان : ( کانت و بازیابی خدا در اخلاق )

نویسندگان: ابوالقاسم خوشحال , سیدحسین سیدموسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کانت با تحقیقاتش درباره اخلاق، خواسته است برای مسائل دشوار بشر راه حل مفیدی ارائه کند. کانت مسیر معمول رسیدن به الهیات را که از طریق عقل نظری حاصل می‌شود مسدود، و نتایج به دست آمده از آن را در قالب ماوراءالطبیعه زمانه بی‌اعتبار دانسته است. او در ازاء این کار مسیر دیگری را از منظر عقل عملی می‌گشاید و می‌خواهد از منظر اخلاق به الهیاتی نوین و علمی دست یابد. او هنگامی که اثبات وجود خدا و دیگر امور ماوراء حس را از طریق برهان‌های عقلی غیر ممکن می‌یابد، خدا را از طریق اخلاق و اصول قانونمند شده آن اثبات می‌نماید. این مقاله در بررسی چگونگی رسیدن کانت به این نتیجه و میزان اعتبار آن مسئله این مقاله است.

کلمات کلیدی

, عقل نظری , عقل عملی , مابعد الطبیعه , خیر اعلی , اخلاق , وجود خدا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025463,
author = {خوشحال, ابوالقاسم and سیدموسوی, سیدحسین},
title = {کانت و بازیابی خدا در اخلاق},
journal = {پژوهشنامه اخلاق},
year = {2011},
volume = {4},
number = {11},
month = {May},
issn = {2228-7264},
pages = {9--38},
numpages = {29},
keywords = {عقل نظری ، عقل عملی ، مابعد الطبیعه ، خیر اعلی ، اخلاق ، وجود خدا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کانت و بازیابی خدا در اخلاق
%A خوشحال, ابوالقاسم
%A سیدموسوی, سیدحسین
%J پژوهشنامه اخلاق
%@ 2228-7264
%D 2011

[Download]