علوم آب و خاک, دوره (16), شماره (57), سال (2011-10) , صفحات (219-228)

عنوان : ( مقایسه شاخص جریان پایه در روش های مختلف تجزیه هیدروگراف جریان در تعدادی از رودخان ههای استان آذربایجان غربی )

نویسندگان: مهدی تیموری , محمدرضا قنبرپور , محمد بشیر گنبد , مریم ذوالفقاری , سمیه کاظمی کیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تفکیک دبی پایه همواره یکی از موضوعات مهم در هیدرولوژی بوده و در مناطق خشک و نیمه خشکی مثل ایران نقش حیاتی در مدیریت منابع آب دارد. در این مقاله، مقایسه بین روش های متداول خودکار تجزیه هیدروگراف جریان شامل روش تجربی حداقل محلی و روش فیلتر رقومی یک پارامتره با پارامترهای فیلترینگ مختلف 9/0 تا 975/0 و دو پارامتره بر اساس شاخص جریان پایه جهت برآورد دبی پایه صورت گرفت. بدین منظور از بررسی جریان روزانه تعدادی از ایستگاه های هیدرومتری استان آذربایجان غربی در یک دوره 31 ساله استفاده شد. جهت انجام این مقایسه از روش گرافیکی و مطابقت با جریان مشاهداتی روزانه و ضریب همبستگی بین آنها به همراه شاخص دبی پایه استفاده شد. هدف اصلی این تحقیق، تشخیص مناسب ترین روش تفکیک هیدروگراف جریان و برآورد دبی پایه می باشد. نتایج نشان داد که جریان پایه در روش های مختلف بخش زیادی از کل جریان را تشکیل داده و دارای نوسانات زیادی نیز می باشد. اگرچه روش فیلتر رقومی دو پارامتره از لحاظ هیدرولوژیک انعطاف پذیرتر از دیگر روش ها است، اما روش فیلتر رقومی یک پارامتره نیز مشروط به انتخاب پارامتر فیلترینگ مناسب – که در این منطقه 925/0 است - دارای صحت برآورد مناسب می باشد. همچنین شاخص دبی پایه نیز در حوزه های آبخیز مورد مطالعه با استفاده از روش منتخب فیلتر رقومی دو پارامتره بین 54/0 تا 78/0 متغیر است.

کلمات کلیدی

, دبی پایه, تجزیه هیدروگراف, شاخص جریان پایه, فیلتر رقومی برگشتی, استان آذربایجان غربی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025491,
author = {تیموری, مهدی and محمدرضا قنبرپور and محمد بشیر گنبد and مریم ذوالفقاری and سمیه کاظمی کیا},
title = {مقایسه شاخص جریان پایه در روش های مختلف تجزیه هیدروگراف جریان در تعدادی از رودخان ههای استان آذربایجان غربی},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2011},
volume = {16},
number = {57},
month = {October},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {219--228},
numpages = {9},
keywords = {دبی پایه، تجزیه هیدروگراف، شاخص جریان پایه، فیلتر رقومی برگشتی، استان آذربایجان غربی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه شاخص جریان پایه در روش های مختلف تجزیه هیدروگراف جریان در تعدادی از رودخان ههای استان آذربایجان غربی
%A تیموری, مهدی
%A محمدرضا قنبرپور
%A محمد بشیر گنبد
%A مریم ذوالفقاری
%A سمیه کاظمی کیا
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2011

[Download]