پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (3), شماره (89), سال (2011-1) , صفحات (60-71)

عنوان : ( ارزش خدمات اکولوژیکی و اقتصادی زنبور عسل در ‬استان خراسان رضوی )

نویسندگان: محمد قربانی , مهدی شعبان زاده خوشرودی , کاظم فرهمندگلیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله ارزش خدمات اکولوژیکی و اقتصادی زنبور عسل را در استان خراسان رضوی با استفاده از الگوی رابینسون و همکاران ‬(1989) و مورس و کالدرونه (2000) مورد بررسی قرار داد. نتایج مطالعه نشان داد ارزش تولیدات مستقیم زنبور عسل برابر با 68 میلیارد ریال است. ارزش خدمات اکولوژیکی آن برابر با 9721 میلیارد ریال می‌باشد که تقریباً 143 برابر ارزش تولیدات مستقیم آن است‬. از کل ارزش خدمات اکولوژیکی زنبور عسل، 5479085 میلیون ریال آن مربوط به محصولات زراعی، 4241986 میلیون ریال آن مربوط به محصولات باغی و417 میلیون ریال آن مربوط به ازت تثبیتی می‌باشد‌.‌ براساس برآوردها، ارزش خدمات اکولوژیکی زنبور عسل (خدمات گرده‌افشانی و تثبیت ازت)‎ حدود 30 درصد از ارزش افزوده بخش کشاورزی و 8 درصد از تولیدات ناخالص ملی استان خراسان رضوی را در بر می‎گیرد. ارزش تولیدات مستقیم آن (عسل و موم تولیدی) تنها 48/0 درصد از ارزش افزوده بخش کشاورزی و 05/0 درصد از تولید ناخالص ملی استان است. با توجه به یافته‬های مطالعه، تلاش برای ارتقاء آگاهی کشاورزان از مزایای گرده‎افشانی از طریق خدمات ترویجی، افزایش سرانه کلونی باغات و مزارع برای نزدیک شدن به استانداردهای جهانی و وارد کردن این برآوردها در محاسبه تولید ناخالص داخلی استان خراسان رضوی پیشنهاد شد.

کلمات کلیدی

, خدمات اکولوژیکی, زنبور عسل, گرده‌افشانی, تولید ناخالص
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025506,
author = {قربانی, محمد and شعبان زاده خوشرودی, مهدی and فرهمندگلیان, کاظم},
title = {ارزش خدمات اکولوژیکی و اقتصادی زنبور عسل در ‬استان خراسان رضوی},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2011},
volume = {3},
number = {89},
month = {January},
issn = {2423-5423},
pages = {60--71},
numpages = {11},
keywords = {خدمات اکولوژیکی، زنبور عسل، گرده‌افشانی، تولید ناخالص داخلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزش خدمات اکولوژیکی و اقتصادی زنبور عسل در ‬استان خراسان رضوی
%A قربانی, محمد
%A شعبان زاده خوشرودی, مهدی
%A فرهمندگلیان, کاظم
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2011

[Download]