مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای, دوره (3), شماره (12), سال (2012-4) , صفحات (61-78)

عنوان : ( بررسی رابطه بین ویژگی‌های فردی زنان و مشارکت آنان در فرایند توسعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان درزآب – شهرستان مشهد) )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , جعفر جوان , سحر احمدزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روند تحولات مشارکت زنان روستایی ایران در طول دهه‌های اخیر با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است و در روند تصور بر این است که ویژگی‌های فردی زنان روستایی نقش بارزی در مشارکت یا عدم مشارکت زنان روستایی در فرایند توسعه ایفا می‌نماید. در این مقاله تلاش شد تا میزان ارتباط ویژگی‌های فردی و مشارکت زنان در فرایند توسعه‌ی نواحی روستایی مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی- تحلیلی و همبستگی است که بخش عمده‌ای از داده‌های آن بر اساس مطالعات میدانی و با روش نمونه‌گیری (کوکران) از سطح 250خانوار نمونه‌ی منطقه جمع‌آوری شده است. یافته‌های مطالعه بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون‌های همبستگی تیپ پیرسون نشان می‌دهد که ارتباط معنی‌داری بین ویژگی‌های فردی و مشارکت‌پذیری زنان روستایی وجود ندارد، اما بر اساس آزمون ویلکاکسون رابطه‌ی معنی‌داری بین سن، درآمد ماهیانه‌ی و انواع مشارکت زنان روستایی در منطقه‌ی مورد مطالعه وجود دارد. در توزیع فضایی رابطه بین عوامل فردی متأثر از دیدگاه زنان روستایی و مشارکت فقط در چهار روستا همبستگی مستقیم و نسبتاً کاملی وجود دارد. با توجه یافته‌ها، راهکارهایی شامل تجهیز و سرمایه گذاری در امور اقتصادی روستاها، آموزش زنان و دختران روستایی، تشکیل بانک اطلاعاتی برای شناسایی قابلیت‌های زنان روستایی، ارتقای آگاهی‌های آنان نسبت به حقوق، توانمندی‌ها و استعدادهای خود و مزایای مشارکت در جامعه از طریق آموزش و رسانه‌های گروهی و غیره پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, آگاهی, اعتماد به نفس, تفکر توسعه, مشارکت سیاسی, مشارکت اقتصادی, مشارکت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025508,
author = {عنابستانی, علی اکبر and جوان, جعفر and احمدزاده, سحر},
title = {بررسی رابطه بین ویژگی‌های فردی زنان و مشارکت آنان در فرایند توسعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان درزآب – شهرستان مشهد)},
journal = {مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای},
year = {2012},
volume = {3},
number = {12},
month = {April},
issn = {2008-5354},
pages = {61--78},
numpages = {17},
keywords = {آگاهی، اعتماد به نفس، تفکر توسعه، مشارکت سیاسی، مشارکت اقتصادی، مشارکت مدنی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه بین ویژگی‌های فردی زنان و مشارکت آنان در فرایند توسعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان درزآب – شهرستان مشهد)
%A عنابستانی, علی اکبر
%A جوان, جعفر
%A احمدزاده, سحر
%J مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای
%@ 2008-5354
%D 2012

[Download]