دومین کنگره ملی علوم انسانی , 2012-01-04

عنوان : ( بررسی مقایسه ای جایگاه علوم انسانی در برنامهدرسی اگزیستانسیالیستی و اسلامی )

نویسندگان: ابوالفضل غفاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

علوم انسانی ، عهده دار پژوهش و کاوش در احوال درونی، حیات معنوی، اجتماعی و رفتاری انسان به عنوان فاعل شناسایی است. هدف این علوم فهم، ادراک و تفاهم و روش آن تفسیر است. علوم انسانی بر مبنای نوع نگاه به حقیقت انسان و موقعیت وی در هستی تبیین می شود. بدین سبب می توان آن را علومی راهبردی و تمدن ساز نامید. به دلیل نقش این علوم، بررسی جایگاه آن در برنامه درسی به عنوان محور فعالیت های تربیتی، سازنده و راهگشا خواهد بود. هدف این مقاله، بررسی برنامه درسی و جایگاه علوم انسانی در آن، با روش تحلیل محتوا در نظام تعلیم و تربیت اسلامی واگزیستانسیالیستی، با رویکردی تطبیقی بوده است. ضمن پژوهش به بحث درباره ی مبانی هستی شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی و ارزش شناسی هر دودیدگاه پرداخته شد. به لحاظ انسجام در امر پژوهش، بعداز مطالعه مبانی فلسفی هر دو نظام، از رویکرد اسلامی، استاد مرتضی مطهری و از رویکرد اگزیستنسیالیسم ، کارل یاسپرس به عنوان نمایندگان این دو نحله برگزیده شدند وآرای این دو فیلسوف مورد بررسی قرار گرفت. سپس اهداف، فرایندها و رویکردهای یاددهی – یادگیری، از نظر فعالیت های معلم و شاگرد بررسی گردید. بر اساس یافته های پژوهش، هر دو رویکرد با دیدگاه‌های متفاوت با تأکید بر جایگاه انسان، او را موجودی آزاد، آگاه و مسئول دانسته‌اند که به صورت بالقوه در دنیا و در ارتباط با طبیعت و دیگران قرار دارد و در یک فرایند زمانی خود را می‌سازد. اگزیستنسیالیسم با تقدم وجود بر ماهیت و تأکید بر خودشکوفایی انسان، او را موجودی به خود وانهاده معرفی می نماید، که مسئول تشخص فردی وتعالی وجودی خویش است. از سویی دیگر، در تربیت اسلامی با تأکید بر تثبیت توحید حضوری، انسان را«حی متأله »، با فطرتی کمال جو معرفی می نماید که گنجایش ظهور اسما و صفات خداوندی را دارد. لذا پژوهش پس از بررسی هر دو مکتب، دلالت های متناسب با دیدگاه اسلامی در جهت تبیین برنامه درسی اسلامی را به دور از درآمیختگی با رویکرد اگزیستنسیالیستی استخراج نموده است.

کلمات کلیدی

, علوم انسانی, اگزیستنسیالیسم, اسلام, برنامه درسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025511,
author = {غفاری, ابوالفضل},
title = {بررسی مقایسه ای جایگاه علوم انسانی در برنامهدرسی اگزیستانسیالیستی و اسلامی},
booktitle = {دومین کنگره ملی علوم انسانی},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {علوم انسانی، اگزیستنسیالیسم، اسلام، برنامه درسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مقایسه ای جایگاه علوم انسانی در برنامهدرسی اگزیستانسیالیستی و اسلامی
%A غفاری, ابوالفضل
%J دومین کنگره ملی علوم انسانی
%D 2012

[Download]