چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین , 2011-12-21

عنوان : ( مقایسه اثر تجویز داخل صفاقی و داخل نخاعی کوکائین بر میزان ادم پا ناشی از فرمالین در موش صحرایی نر )

نویسندگان: راهبه مهدی نیا , مسعود فریدونی , علی مقیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025518,
author = {مهدی نیا, راهبه and فریدونی, مسعود and مقیمی, علی},
title = {مقایسه اثر تجویز داخل صفاقی و داخل نخاعی کوکائین بر میزان ادم پا ناشی از فرمالین در موش صحرایی نر},
booktitle = {چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {التهاب، کوکائین، سروتونین، دوپامین، نوراپینفرین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه اثر تجویز داخل صفاقی و داخل نخاعی کوکائین بر میزان ادم پا ناشی از فرمالین در موش صحرایی نر
%A مهدی نیا, راهبه
%A فریدونی, مسعود
%A مقیمی, علی
%J چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین
%D 2011

[Download]