آب و خاک, دوره (26), شماره (2), سال (2012-7) , صفحات (440-450)

عنوان : ( تاثیر فروزین و AQS بر کاهش زیستی هماتیت در حضور باکتری شونلا )

نویسندگان: نسرین قربان زاده , امیر لکزیان , غلامحسین حق نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاهش آهن در کانی های آهن دار فرایندی مهم در رفتار آلاینده ها می باشد و درک عوامل مؤثر بر این فرایند در بهبود اصلاح زیستی آلاینده ها حائز اهمیت خواهد بود. یکی از عوامل مؤثر بر کاهش آهن مواد آلی می باشند که با سازوکارهای انتقال الکترون وکمپلکس کردن، کاهش زیستی آهن فریک را در حضور باکتریهای کاهنده آهن افزایش می دهند. از این رو به منظور بررسی این سازوکارها در فرایند کاهش زیستی هماتیت از AQS به عنوان ناقل الکترون و از فروزین به عنوان کمپلکس کننده استفاده شد. آزمایشی با 12 تیمار شامل دو شاهد (بدون باکتری و همرا با باکتری) و پنج سطح فروزین (5/0، 1، 5/1، 2و5/2 میلی مولار) و پنج سطح AQS (10،20،30،40و50 میکرومولار) درحضور باکتری Shewanella SPP و سه تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی در محیط کاملاً بی-هوازی انجام شد. نتایج حاصل از انجام آزمایش نشان داد که بیشترین کاهش زیستی آهن فریک در تیمارهای حاوی فروزین در سطح 2 میلی مولار و در تیمارهای دارای AQSدر سطح 50 میکرومولار مشاهده شد. فروزین پس از 5 روز و AQS پس از یک روز بیشترین تأثیرگذاری را بر کاهش زیستی آهن فریک در کانی هماتیت نشان دادند. لذا کمپلکس کردن و انتقال الکترون بر کاهش زیستی آهن فریک در هماتیت اثر افزایشی داشتند.

کلمات کلیدی

, کاهش زیستی آهن فریک, فروزین, AQS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025528,
author = {قربان زاده, نسرین and لکزیان, امیر and حق نیا, غلامحسین},
title = {تاثیر فروزین و AQS بر کاهش زیستی هماتیت در حضور باکتری شونلا},
journal = {آب و خاک},
year = {2012},
volume = {26},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-4757},
pages = {440--450},
numpages = {10},
keywords = {کاهش زیستی آهن فریک، فروزین، AQS},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر فروزین و AQS بر کاهش زیستی هماتیت در حضور باکتری شونلا
%A قربان زاده, نسرین
%A لکزیان, امیر
%A حق نیا, غلامحسین
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2012

[Download]