چشم انداز مدیریت صنعتی, دوره (1), شماره (1), سال (2011-4) , صفحات (113-134)

عنوان : ( انتخاب اعضای تیم پروژه بر مبنای معیارهای اثر بخشی به روش PROMETHEE )

نویسندگان: مرجان امیدی , حمیده رضوی , محمدرضا مه پیکر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین مقاله پس از جمع آوری و مقایسه معیارهای اثربخشی، مهم ترین معیارها تعیین شده و مدل جدیدی جهت انتخاب اعضای تیم براساس روش PROMETHEE پیشنهاد می گردد. به این منظور بر روی یک تیم کاری موجود در یک شرکت طراحی مهندسی ایرانی مطالعه تجربی صورت گرفته و مدل با توجه به معیارهای کمی و کیفی اثربخشی تیم، وزن آنها و مشخصات کاندیداها، بهترین گزینه ها را برای تیم هدف انتخاب می نماید. معیارهای مورد نظر در چهار گروه شامل معیارهای فردی، گروهی، سازمانی و شغلی طبقه بندی شده است و در صورت نیاز با توجه به بافت نیروی انسانی و نوع خدمات درهر شرکت قابل تغییر می باشد. با استفاده از روش پیشنهادی وزن معیارها به طور مستقیم در پاسخ تاثیر گذاشته و الگوریتم اجرای آن در نرم افزار DECISION LAB ساده و سریع می باشد نتایج بدست آمده از این روش با نتایج حاصل از روش ساختار سلسله مراتبی گروهی GAHP مقایسه گردیده و صحه گذاری شده است. به علاوه نتایج حاصل کاملا بر نظرات تجربی مسئول تیم منطبق بوده و در نتیجه انتخاب نهایی تائید می گردد.

کلمات کلیدی

, انتخاب اعضای تیم, تصمیم گیری, PROMETHEE, GAHP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025540,
author = {مرجان امیدی and رضوی, حمیده and مه پیکر, محمدرضا},
title = {انتخاب اعضای تیم پروژه بر مبنای معیارهای اثر بخشی به روش PROMETHEE},
journal = {چشم انداز مدیریت صنعتی},
year = {2011},
volume = {1},
number = {1},
month = {April},
issn = {2251-9874},
pages = {113--134},
numpages = {21},
keywords = {انتخاب اعضای تیم، تصمیم گیری، PROMETHEE،GAHP},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T انتخاب اعضای تیم پروژه بر مبنای معیارهای اثر بخشی به روش PROMETHEE
%A مرجان امیدی
%A رضوی, حمیده
%A مه پیکر, محمدرضا
%J چشم انداز مدیریت صنعتی
%@ 2251-9874
%D 2011

[Download]