تحقیقات نظام سلامت-حکیم, دوره (14), شماره (3), سال (2011-12) , صفحات (180-187)

عنوان : ( رابطه باورهای خودکارآمدی، فراشناختی و تفکر انتقادی با سلامت روان دانشجویان علوم پزشکی )

نویسندگان: حسین کارشکی , حمیده پاک مهر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: سلامت روان یکی از عوامل مهم در کارآیی تحصیلی و شغلی دانشجویان پزشکی است که تحت تأثیر عوام ل زیادی قرار دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین باورهای خودکارآمدی، فراشناختی و تفکر انتقا دی با سلام ت روان دانشجویان علوم پزشکی صورت گرفت. روش کار: این یک پژوهش توصیفی- تبیینی بود. در این پژوهش، 357 نفر از دانشجویان ( 196 دختر و 161 پسر) ک ه در سا ل 89 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشغول به تحصیل بودند، به روش نمون هگیری خوش های دو مرحل های انتخا ب - تحصیلی 90 شدند و با استفاده از پرسشنام ههای خودکارآمدی عمومی شرر، باورهای فراشناختی ولز، مهار تهای تفکر انتقا دی کالیفرنیا و سلامت عمومی گلدبرگ مورد ارزیابی قرار گرفتند. داد ههای حاصل با استفاده از ضریب همبست گی پیرسو ن و تحلی ل مسی ر، تجزیه و تفسیر شدند. فراشناخت و ،( r= -0/74 ، p<0/ یافته ها: نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین خودکارآمدی و سلامت روان ( 001 رابطه ( r= -0/17 ، p<0/ و همچنین تفکر انتقادی و سلامت روان دانشجویان ( 001 ( r= -0/56 ، p<0/ سلامت روان ( 001 معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل مسیر نمایانگر این بود که مدل مسیری مورد نظر محققین با داد هها برازش دارد ضریب مسیر مستقیم خودکارآمدی بر سلامت روان .(AGFI= 0/97 ، GFI= 1/00 ، χ2=1/80 ، dF=1 ، RSMEA =0/048) تفکر ،(β =0/45 ، Se=0/ و همچنین ضریب مسیر اثرات مستقیم خودکا رآمدی بر فراشناخت ( 06 (β = -0/52 ، Se=0/03) به لحاظ آماری معنادار بود. (β= -0/25 ، Se=0/ و فراشناخت بر سلامت روان ( 02 (β =0/29 ، Se=1/ انتقادی بر فراشناخت ( 57 نتیج هگیری:. نتایج و یافت هها نشان داد علاوه بر این که خودکارآمدی، فراشناخت و تفکر انتقادی با سلامت روان رابطه مستقیم دارند، خودکارآمدی با میانج یگری فراشناخت بر سلامت روان تأثیر غیر مستقیمی داشته و بیشترین اثر کلی را بر سلامت روان دارد.

کلمات کلیدی

, خودکارآمدی, فراشناخت, تفکر انتقادی, سلامت روان, دانشجو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025545,
author = {کارشکی, حسین and پاک مهر, حمیده},
title = {رابطه باورهای خودکارآمدی، فراشناختی و تفکر انتقادی با سلامت روان دانشجویان علوم پزشکی},
journal = {تحقیقات نظام سلامت-حکیم},
year = {2011},
volume = {14},
number = {3},
month = {December},
issn = {1561-252x},
pages = {180--187},
numpages = {7},
keywords = {خودکارآمدی، فراشناخت، تفکر انتقادی، سلامت روان، دانشجو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه باورهای خودکارآمدی، فراشناختی و تفکر انتقادی با سلامت روان دانشجویان علوم پزشکی
%A کارشکی, حسین
%A پاک مهر, حمیده
%J تحقیقات نظام سلامت-حکیم
%@ 1561-252x
%D 2011

[Download]