دامپزشکی دانشگاه آزاد تبریز, دوره (4), شماره (4), سال (2011-1) , صفحات (975-985)

عنوان : ( بررسی اثر سطوح مختلف کنجاله گوار (Cyamopsis tetragonoloba) و آنزیم بتاماناناز برسطح ایمنی، پارامترهای بیوشیمیایی سرم و عملکرد مرغهای تخمگذار )

نویسندگان: پریسا سلیمانی رودی , ابوالقاسم گلیان , عبدالمنصور طهماسبی , محمّد صدقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور ارزیابی تأثیر استفاده از سطوح مختلف کنجاله گوار با مکمل آنزیمی و بدون آن، بر کیفیت تخممرغ و عملکرد مرغهای تخمگذار انجام 6 و 9% کنجاله گوار با و بدون مکمل آنزیم ،3 ، شد. دویست و هشتاد و هشت مرغ تخمگذار در سن 58 هفتگی به مدت 12 هفته با جیرههای حاوی 0 2 در غالب طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام گرفت، به طوری که در هر تیمار، 4 تکرار × بتاماناناز (همیسل) تغذیه شدند. آزمایش به صورت فاکتوریل 4 (در هر تکرار 9 قطعه مرغ) وجود داشت. تغذیه مرغها تا سطح 9% کنجاله گوار، بر روی درصد تولید تخممرغ، وزن مخصوص، وزن پوسته و ضخامت پوسته اثر منفی نداشت. میزان تخممرغ تولیدی روزانه مرغهای تغذیه شده با جیره حاوی 9% کنجاله گوار در مقایسه با جیره 3% و گروه کنترل، بهطور عملکرد، کیفیت تخم مرغ و فاکتورهای خونی تحت تأثیر آنزیم بتاماناناز قرار نگرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که تا .(p <0/ معنیداری کاهش یافت ( 013 سطح 6% کنجاله گوار میتواند در جیره مرغهای تخمگذار در سن 58 تا 70 هفتگی بدون اثر منفی بر عملکرد و پارامترهای کیفی تخممرغ استفاده شود. استفاده از سطوح پایین کنجاله گوار ( 3%) در مرغهای تخمگذار تغذیه شده با جیره بر پایه ذرت و سویا به دلیل خواص پریبیوتیکی گوار، میتواند باعث بهبود در عملکرد شود. بهعلاوه کنجاله گوار در سطوح 6 و 9% باعث کاهش میزان کلسترول و تریگلیسرید سرم شد و استفاده از کنجاله گوار بر تیتر IgM .IgG ،SRBC تأثیرگذار نبود.

کلمات کلیدی

, کنجاله گوار, مرغهای تخمگذار, آنزیم بتاماناناز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025549,
author = {سلیمانی رودی, پریسا and گلیان, ابوالقاسم and طهماسبی, عبدالمنصور and صدقی, محمّد},
title = {بررسی اثر سطوح مختلف کنجاله گوار (Cyamopsis tetragonoloba) و آنزیم بتاماناناز برسطح ایمنی، پارامترهای بیوشیمیایی سرم و عملکرد مرغهای تخمگذار},
journal = {دامپزشکی دانشگاه آزاد تبریز},
year = {2011},
volume = {4},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-3580},
pages = {975--985},
numpages = {10},
keywords = {کنجاله گوار، مرغهای تخمگذار، آنزیم بتاماناناز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر سطوح مختلف کنجاله گوار (Cyamopsis tetragonoloba) و آنزیم بتاماناناز برسطح ایمنی، پارامترهای بیوشیمیایی سرم و عملکرد مرغهای تخمگذار
%A سلیمانی رودی, پریسا
%A گلیان, ابوالقاسم
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A صدقی, محمّد
%J دامپزشکی دانشگاه آزاد تبریز
%@ 2008-3580
%D 2011

[Download]