مهندسی پزشکی زیستی, دوره (2), شماره (1), سال (2005-5) , صفحات (1-8)

عنوان : Effects of type and Thickness of Dental Implant Coatings on maximum stress at the Interface of Coating-Implant and Bone-Coating ( اثر تغییر نوع و ضخامت پوشش ایمپلنتهای دندانی بر تنش ماکزیمم ایجاد شده در سطح تماس ایمپلنت-پوشش و سطح تماس پوشش-استخوان )

نویسندگان: خلیل فرهنگ دوست , علی بنی هاشم , علی قانعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از پوشش های سرامیکی در ایمپلنت های دندانی به دلایل زیادی از جمله سازگاری با استخوان، فقدان بافت فیبری در محل اتصال - ایمپلنت و اتصال محکم تر پوشش - استخوان ، به صورت عمومی درآمده است. در بین این پوشش ها، هیدروکسی آپاتیت (HA) و فلوروآپاتیت (FA) استفاده بیشتری دارند. در این تحقیق برای اولین بار با استفاده از تحلیل تنش به روش اجزاء محدود و به صورت دوبعدی متقارن  عدد ایمپلنت به صورت تقریبا دقیق و با تمام اجزاء سازنده، همراه پوشش، مدلسازی و تحلیل شدند.  عدد از ایمپلنت ها متعلق به سیستم IMZ و  عدد دیگر متعلق به سیستم Dyna بودند. ضخامت پوشش هیدروکسی آپاتیت و فلوروآپاتیت در ایمپلنتهای مورد بررسی بترتیب ،،، ، و میکرون بوده است. نتایج تحلیل تنش نشان داد با افزایش ضخامت پوشش ایمپلنت، مقادیر تمرکز تنش در سطح تماس ایمپلنت- پوشش، سطح تماس پوشش- استخوان و در استخوان اطراف ایمپلنت کاهش می یابد. همچنین مقادیر تمرکز تنش در ایمپلنت های با پوشش فلوروآپاتیت همواره بیشتر از ایمپلنت های با پوشش هیدرواکسی آپاتیت بود. در تمام ایمپلنت ها تمرکز تنشی در استخوان اطراف ایمپلنت در قسمت طوق ایمپلنت (کرست استخوان) مشاهده گردید.

کلمات کلیدی

, ایمپلنت دندانی, هیدروکسی آپاتیت, فلوئورآپاتیت, سطح تماس, روش اجزاء محدود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102555,
author = {فرهنگ دوست, خلیل and علی بنی هاشم and علی قانعی},
title = {Effects of type and Thickness of Dental Implant Coatings on maximum stress at the Interface of Coating-Implant and Bone-Coating},
journal = {مهندسی پزشکی زیستی},
year = {2005},
volume = {2},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-5869},
pages = {1--8},
numpages = {7},
keywords = {ایمپلنت دندانی، هیدروکسی آپاتیت، فلوئورآپاتیت، سطح تماس، روش اجزاء محدود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Effects of type and Thickness of Dental Implant Coatings on maximum stress at the Interface of Coating-Implant and Bone-Coating
%A فرهنگ دوست, خلیل
%A علی بنی هاشم
%A علی قانعی
%J مهندسی پزشکی زیستی
%@ 2008-5869
%D 2005

[Download]