چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین , 2011-12-21

عنوان : ( بررسی اثر تجویز عصاره آبی الکلی گیاه چرخه بر ساختار لوله های سمینفروس و سطوح سرمی هورمونهای گنادوتروپین و تستوسترون در موش صحرایی هیپرگلیسمیک )

نویسندگان: آمنه محمدی , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025556,
author = {محمدی, آمنه and بهنام رسولی, مرتضی and مهدوی شهری, ناصر},
title = {بررسی اثر تجویز عصاره آبی الکلی گیاه چرخه بر ساختار لوله های سمینفروس و سطوح سرمی هورمونهای گنادوتروپین و تستوسترون در موش صحرایی هیپرگلیسمیک},
booktitle = {چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {هیپرگلیسمی، گیاه چرخه، بیضه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر تجویز عصاره آبی الکلی گیاه چرخه بر ساختار لوله های سمینفروس و سطوح سرمی هورمونهای گنادوتروپین و تستوسترون در موش صحرایی هیپرگلیسمیک
%A محمدی, آمنه
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A مهدوی شهری, ناصر
%J چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین
%D 2011

[Download]