علوم زمین, ( ISI ), دوره (2), شماره (8), سال (1993-9) , صفحات (2-13)

عنوان : ( تاثیر آب و هوای دیرینه در خواص مخزنی ماسه سنگ های رودخانه ای: مثال هایی از شمال خاوری ایران و آمریکای شمالی )

نویسندگان: سیدرضا موسوی حرمی , رابرت ال برنر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آب و هوا، رودخانه، ایران

کلمات کلیدی

, آب و هوا, رودخانه, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025567,
author = {موسوی حرمی, سیدرضا and رابرت ال برنر},
title = {تاثیر آب و هوای دیرینه در خواص مخزنی ماسه سنگ های رودخانه ای: مثال هایی از شمال خاوری ایران و آمریکای شمالی},
journal = {علوم زمین},
year = {1993},
volume = {2},
number = {8},
month = {September},
issn = {1023-7429},
pages = {2--13},
numpages = {11},
keywords = {آب و هوا، رودخانه، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر آب و هوای دیرینه در خواص مخزنی ماسه سنگ های رودخانه ای: مثال هایی از شمال خاوری ایران و آمریکای شمالی
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A رابرت ال برنر
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 1993

[Download]