علوم دانشگاه تهران, دوره (21), شماره (1), سال (1995-6) , صفحات (24-37)

عنوان : ( بررسی رخساره های آهکی و تفسیر محیط رسوبگذاری سازند کلات (کرتاسه فوقانی) در شرق حوضه کپه داغ در شمال شرق ایران )

نویسندگان: اسداله محبوبی , یعقوب لاسمی , سیدرضا موسوی حرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رخساره، محیط رسوبگذاری، سازند کلات، کپه داغ

کلمات کلیدی

, رخساره, محیط رسوبگذاری, سازند کلات, کپه داغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025578,
author = {محبوبی, اسداله and یعقوب لاسمی and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {بررسی رخساره های آهکی و تفسیر محیط رسوبگذاری سازند کلات (کرتاسه فوقانی) در شرق حوضه کپه داغ در شمال شرق ایران},
journal = {علوم دانشگاه تهران},
year = {1995},
volume = {21},
number = {1},
month = {June},
issn = {1016-1058},
pages = {24--37},
numpages = {13},
keywords = {رخساره، محیط رسوبگذاری، سازند کلات، کپه داغ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رخساره های آهکی و تفسیر محیط رسوبگذاری سازند کلات (کرتاسه فوقانی) در شرق حوضه کپه داغ در شمال شرق ایران
%A محبوبی, اسداله
%A یعقوب لاسمی
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J علوم دانشگاه تهران
%@ 1016-1058
%D 1995

[Download]