دانش و توسعه, دوره (17), شماره (31), سال (2010-7) , صفحات (117-138)

عنوان : ( تاثیر بهره وری نیروی کار بر توزیع درآمد(مطالعه موردی در کشورهای منتخب) )

نویسندگان: احمد صباحی , زهرا دهقان شبانی , روح الله شهنازی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توزیع درامد در اقتصاد که به معنای تقسیم درامد ملی بین گروهها،طبقات اجتماعی و بخش های اقتصادی است یکی از مولفه های تاثیر گذار بر عدالت اجتماعی محسوب میشود.عوامل زیادی از جمله بهره وری نیروی کار و نرخ اشتغال بر نحوه توزیع درآمد موثر میباشند و هدف این تحقیق شناسایی تاثیر بهره وری نیروی کار بر توزیع درآمد است. در این مقاله ابتدا مبانی نظری اثر بهره وری نیروی بر توزیع درامد بررسی شده است . سپس بر اساس هفت ویژگی یک شاخص نابرابری مطلوب معرفی شده توسط دالتون (1920) شاخص ضریب جینی بعنوان شاخص توزیع درآمد بهینه انتخاب شده است. در ادامه مدل مورد استفاده در این تحقیق بر اساس مبانی تئوریک و مطالعات تجربی قبلی طراحی شده است و با استفاده از تکنیک داده های تابلویی برای 32 کشور در حال توسعه طی دوره (2005-1998) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از تخمین الگوی تحقیق نشان میدهد افزایش تورم و رشد اقتصادی موجب نابرابرتر شدن توزیع درامد میشود. همچنین رشد بهره وری نیروی کار و درامد مالیاتی و مخارج مصرفی دولت توزیع درآمد را برابر تر میکند.

کلمات کلیدی

بهره وری نیروی کار/توزیع درآمد/ضریب جینی/داده های تابلویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025580,
author = {صباحی, احمد and زهرا دهقان شبانی and روح الله شهنازی},
title = {تاثیر بهره وری نیروی کار بر توزیع درآمد(مطالعه موردی در کشورهای منتخب)},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2010},
volume = {17},
number = {31},
month = {July},
issn = {2008-1456},
pages = {117--138},
numpages = {21},
keywords = {بهره وری نیروی کار/توزیع درآمد/ضریب جینی/داده های تابلویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر بهره وری نیروی کار بر توزیع درآمد(مطالعه موردی در کشورهای منتخب)
%A صباحی, احمد
%A زهرا دهقان شبانی
%A روح الله شهنازی
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2010

[Download]