دانش و توسعه, دوره (14), شماره (19), سال (2007-10) , صفحات (37-57)

عنوان : ( نحوه انتقال از تولید انبوه به تولید ناب )

نویسندگان: احمد توکلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله برخی از مشهورترین نظریات صاحبنظران تحت عنوان مدلهای پیشنهادی جهت انتقال از تولید انبوه به تولید ناب مطرح و بطور بسیار فشرده نقد گردیده است. سپس نگارنده براساس نقاط قوت و ضعف این مدلها و نیز سالها تجربه خود در این زمینه در صنعت، مدلی پیشنهاد کرده که به موجب آن انتقال از سیستمهای تولید سنتی طی شش مرحله به سیستم تولید ناب با فراهم نمودن بستر مناسب و همراه با ایجاد فرهنگ سازمانی مورد نیاز، طی یک دوره تقریباً پنج ساله امکان پذیر است.

کلمات کلیدی

, تولید انبوه, تولید ناب, تولید انعطاف پذیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025596,
author = {توکلی, احمد},
title = {نحوه انتقال از تولید انبوه به تولید ناب},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2007},
volume = {14},
number = {19},
month = {October},
issn = {2008-1456},
pages = {37--57},
numpages = {20},
keywords = {تولید انبوه-تولید ناب-تولید انعطاف پذیر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نحوه انتقال از تولید انبوه به تولید ناب
%A توکلی, احمد
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2007

[Download]