بین المللی علوم مهندسی, دوره (15), شماره (4), سال (2004-10) , صفحات (109-123)

عنوان : ( مدلسازی مسأله برنامه ریزی تولید چندمنظوره برای سیستمهای تولید انعطاف پذیر )

نویسندگان: محمد مدرس , احمد توکلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک مدل برنامه ریزی صفر و یک مختلط و یک راه حل فرا ابتکاری برای بارگذاری ماشین، انتخاب طرح عملیات و تعیین مسیر عملیات بطور همزمان و با رعایت اصول تحویل بموقع برای یک سیستم تولید انعطاف پذیر ارائه می گردد. از آنجا که مدل مورد نظر برای سیستم های واقعی دارای ابعاد بسیار بزرگی است، در یک زمان قابل قبول حل آن باز روشهای کلاسیک غیرممکن بوده و از روشهای ابتکاری نیز زمان بر است. لذا یک راه حل فراابتکاری بنام Tabu-SA برای آن طراحی و ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی تولید, برنامه ریزی ریاضی, الگوریتم های فرا ابتکاری, سیستم های تولید انعطاف پذیر, تولید ناب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025598,
author = {محمد مدرس and توکلی, احمد},
title = {مدلسازی مسأله برنامه ریزی تولید چندمنظوره برای سیستمهای تولید انعطاف پذیر},
journal = {بین المللی علوم مهندسی},
year = {2004},
volume = {15},
number = {4},
month = {October},
issn = {1018-7375},
pages = {109--123},
numpages = {14},
keywords = {برنامه ریزی تولید- برنامه ریزی ریاضی- الگوریتم های فرا ابتکاری-سیستم های تولید انعطاف پذیر-تولید ناب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدلسازی مسأله برنامه ریزی تولید چندمنظوره برای سیستمهای تولید انعطاف پذیر
%A محمد مدرس
%A توکلی, احمد
%J بین المللی علوم مهندسی
%@ 1018-7375
%D 2004

[Download]