بین المللی علوم مهندسی, دوره (4), شماره (17), سال (2006-4) , صفحات (139-147)

عنوان : Analysis of Unsteady Compressible Flow in the Shock Tube Filled with Pprous Material ( تحلیل جریان تراکم پذیر غیر دائم در داخل لوله ضربه پرشده با مواد متخلخل )

نویسندگان: علی فائزیان , سیدمحمدرضا مدرس رضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله جریان تراکم پذیر در داخل لوله ضربه پر شده با مواد متخلخل با استفاده از روش مشخصه و عددی دو مرحله ای لکس وندروف در حالت های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

, جریان تراکم پذیر , غیر دائم , لوله ضربه , مواد متخلخل , اغتشاش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102562,
author = {علی فائزیان and مدرس رضوی, سیدمحمدرضا},
title = {Analysis of Unsteady Compressible Flow in the Shock Tube Filled with Pprous Material},
journal = {بین المللی علوم مهندسی},
year = {2006},
volume = {4},
number = {17},
month = {April},
issn = {1018-7375},
pages = {139--147},
numpages = {8},
keywords = {جریان تراکم پذیر ، غیر دائم ، لوله ضربه ، مواد متخلخل ، اغتشاش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Analysis of Unsteady Compressible Flow in the Shock Tube Filled with Pprous Material
%A علی فائزیان
%A مدرس رضوی, سیدمحمدرضا
%J بین المللی علوم مهندسی
%@ 1018-7375
%D 2006

[Download]