علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک, دوره (4), شماره (2), سال (2011-9) , صفحات (69-94)

عنوان : ( حل عددی جریان شتابدار آشفته در ورودی لوله )

نویسندگان: علی خالقی , محمود پسندیده فرد , علیرضا تیمورتاش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله با حل عددی یک،دو و سه بعدی جریان شتابدار آشفته در ورئدی لوله به بررسی طول ناحیه توسعه یافته و تحلیل سایر مشخصه های جریان،پرداخته شده است.مدل آشفتگی مورد استفاده SST انتخاب گردید.این تحقیق نشان می دهد هر سه حالت یک،دو و سه بعدی،روند کلی را به خوبی داده های آزمایشگاهی پیشبینی می کنند.نتایج در بعد زمان و بعد مکان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.مشخصه های خاص جریان آشفته مانند انرژی جنبشی آشفتگی در حالت یک بعدی نتایج قابل قبول تری در مقایسه با مقادیر تجربی نشان می دهد.همچنین نتایج دو و سه بعدی بسیار نزدیک هستند.در مجموع با توجه به پیچیدگی های حل سه،دو و یک بعدی و توجه به میزان انطباق نتایج،استفاده از مدل یک بعدی در قسمت توسعه یافته جریان توصیه می شود.ولی در قسمت در حال توسعه حل دو بعدی کفایت می کند.نتایج این تحقیق نشان دهنده ی این واقعیت مهم است که در بررسی و تشخیص ناحیه توسعه یافته نباید تنها به معیار سرعت محوری بسنده نمود بلکه به سایر مشخصه های جریان مانند انرژی جنبشی آشفتگی،لزجت آشفتگی،اتلافات و... توجه کافی مبذول داشت.با توجه به تعریف ناحیه توسعه یافته چون برای جریان شتابدار رفتار مشخصه های سیال دست خوش تغییرات می شود،بنابراین روابط مربوط به طول توسعه یافتگی که برای جریان های پایا مورد استفاده قرار می گرفت،کارایی و اعتبار خود را از دست داده و باید از روابط اصلاح شده که وابسته به شرایط دوره ی شتابدهی است استفاده شود.مقایسه بین طول توسعه یافتگی برای جریان ناپا یا ی مورد مطالعه در این تحقیق با جریان پایا ی معادل نشان می دهند تفاوت زیادی بین طول توسعه یافتگی برای دو نوع جریان پایا و نا پایا وجود دارد.

کلمات کلیدی

, جریان شتابدار, مدل SST, جریان نا پایا, جریان درون لوله, جریان آشفته.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025631,
author = {خالقی, علی and پسندیده فرد, محمود and تیمورتاش, علیرضا},
title = {حل عددی جریان شتابدار آشفته در ورودی لوله},
journal = {علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک},
year = {2011},
volume = {4},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-918x},
pages = {69--94},
numpages = {25},
keywords = {جریان شتابدار- مدل SST- جریان نا پایا- جریان درون لوله- جریان آشفته.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حل عددی جریان شتابدار آشفته در ورودی لوله
%A خالقی, علی
%A پسندیده فرد, محمود
%A تیمورتاش, علیرضا
%J علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
%@ 2008-918x
%D 2011

[Download]