پژوهشنامه نقد ادب عربی- تاریخ ادبیات, دوره (1), شماره (60), سال (2011-12) , صفحات (25-44)

عنوان : ( واکاوی مفهوم شعر با نظر به دیدگاه حازم القرطاجنی )

نویسندگان: سیدمحمدباقر حسینی , احمد رضا حیدریان شهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعریف دقیق شعر و بیان چیستی و ماهیت آن با وجود تمام تلاشهایی که تا کنون در این باره صورت گرفته،هنوز به نتیجه‌ای قطعی و مسلّم نرسیده است؛از افلاطون و ارسطو گرفته تا فلاسفه،ناقدان و ادیبان پس از آنان هر یک به نحوی کوشیده اند تا تعریفی جامع از شعر به دست دهند؛ شاعران، ادیبان و ناقدان گوناگون، درباره‌ی خاستگاه شعر و ماهیت آن،هدف شعر،زبان و تصویر شعر،کارکرد شعر و عوامل مؤثر در سرودن آن،خیال انگیز بودن یا نبودن آن و کاذب یا صادق بودنش، دیدگاههای گوناگونی را ارائه کرده اند که هر یک جای بحث و بررسی دارد. نگارندگان در این جستار خواهند کوشید تا در آغاز پس از معرفی شعر در بستر بافت های گوناگون تاریخی،فلسفی و ادبی که آن را فرا گرفته است، چکیده ای از آراء تنی چند از صاحب نظران و ناقدان غربی -نظر به اینکه در وضع و تدوین اصول و قوانین شعر،پیشگام بودند و پس از آن نیز،تأثیری غیر قابل انکار بر رخدادهای این حوزه داشتند-را ارائه نمایند و پس از آن دیدگاه ناقدان، ادبیان و فیلسوفان برجسته ی عربی را درباره ی شعر بیان نمایند و در ادامه پس از گذری کوتاه به زندگی حازم القرطاجنی به بیان چیستی و ماهیت شعر،منشأ و خاستگاه شعر،کارکرد شعر و تصویر شعری با تکیه بر دیدگاه او بپردازند و آراء و نظریات او را در باب شعر مورد واکاوی قرار دهند.

کلمات کلیدی

, شعر, تصویر شعری, خیال, حازم القرطاجنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025633,
author = {حسینی, سیدمحمدباقر and حیدریان شهری, احمد رضا },
title = {واکاوی مفهوم شعر با نظر به دیدگاه حازم القرطاجنی},
journal = {پژوهشنامه نقد ادب عربی- تاریخ ادبیات},
year = {2011},
volume = {1},
number = {60},
month = {December},
issn = {2008-7349},
pages = {25--44},
numpages = {19},
keywords = {شعر،تصویر شعری،خیال،حازم القرطاجنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی مفهوم شعر با نظر به دیدگاه حازم القرطاجنی
%A حسینی, سیدمحمدباقر
%A حیدریان شهری, احمد رضا
%J پژوهشنامه نقد ادب عربی- تاریخ ادبیات
%@ 2008-7349
%D 2011

[Download]