دومین همایش ملی علوم و تکنولوِی بذر دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد , 2011-10-26

عنوان : ( بررسی مقایسه ای اثر هورمونی BA،Kin ، NAA و IBA بر باززایی مستقیم Citrullus lanatus L. (cv. Crismon sweet) درشرایط In Vitro )

نویسندگان: مریم عامری , مهرداد لاهوتی , عبدالرضا باقری , احمد شریفی شریف آباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سالانه میلیون ها تن هندوانه (Citrullus lanatus) در اثر تنش های زیستی و غیر زیستی در مزارع از بین می روند. بهره گیری از مهندسی ژنتیک در ارقام هندوانه جهت کسب صفات مطلوبی مثل مقاومت به بیماری از ارزش بالایی برخوردار است و تراریزش گیاهان این امکان را به وجود می آورد تا بتوان صفات مفید را به این گیاه انتقال داد. آزمایشی به منظور تهیه محیط کشت مناسب باززایی مستقیم هندوانه انجام شد. بدین منظور پس از تهیه ریزنمونه گره از گیاهچه های استریل، در محیط کشت MS حاوی BA و Kin با غلظت های 5/0، 5/1 و 5/2 میلی گرم در لیتر قرار داده و پس از یک ماه ارزیابی رشد صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که شرایط هورمونی مختلف اثر معنی داری بر باززایی مستقیم هندوانه داشته است. بطوریکه BA اثر بهتری در افزایش تعداد ساقه نسبت به Kin نشان داد و افزایش غلظت BA نیز تا 5/1 میلی گرم در لیتر باعث افزایش ساقه زایی بیشتری شد. از طرفی Kin اثر بارزی در طویل سازی میان گره ها داشت(01/0≥P). بیشینه ساقه زایی در غلظت 5/1 میلی گرم در لیتر BA و بهینه رشد میان گره ها نیز در غلظت 1/0 میلی گرم در لیتر Kinصورت گرفت.

کلمات کلیدی

, باززایی مستقیم, کشت بافت, هندوانه, BAو Kin.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025637,
author = {عامری, مریم and لاهوتی, مهرداد and باقری, عبدالرضا and شریفی شریف آباد, احمد},
title = {بررسی مقایسه ای اثر هورمونی BA،Kin ، NAA و IBA بر باززایی مستقیم Citrullus lanatus L. (cv. Crismon sweet) درشرایط In Vitro},
booktitle = {دومین همایش ملی علوم و تکنولوِی بذر دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {باززایی مستقیم، کشت بافت، هندوانه، BAو Kin.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مقایسه ای اثر هورمونی BA،Kin ، NAA و IBA بر باززایی مستقیم Citrullus lanatus L. (cv. Crismon sweet) درشرایط In Vitro
%A عامری, مریم
%A لاهوتی, مهرداد
%A باقری, عبدالرضا
%A شریفی شریف آباد, احمد
%J دومین همایش ملی علوم و تکنولوِی بذر دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد
%D 2011

[Download]