کنگره بین المللی بیولوِِژی کاربردی , 2011-09-01

عنوان : ( بررسی مقایسه ای تأثیر محیط کشت های مختلف وتنظیم کنند ه های رشد در اورگانوژنز رویان گیاه Salvia leriifolia )

نویسندگان: معصومه مدرس , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی , جواد اصیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نوروزک ) Salvia leriifolia) گیاهی است متعلق به تیره نعناع (Lamiaceae) که بومی استان خراسان و سمنان می باشد.این گیاه دارای خواص دارویی متعددی از جمله خواص آنتی اکسیدانی، ضد باکتری و ضد قارچ ، کاهش دهنده قند خون و ضد درد است. باتوجه به درصد جوانه زنی کم بذر و رشد کندگیاهچه این گیاه در شرایط in vitro، کشت رویان می تواند جهت تولید سریع گیاهچه های استریل بکار گرفته شود. هدف از این تحقیق بررسی اثر محیط کشت های مختلف و هورمونهای NAA وBAP بر رشد و اندام زایی رویان گیاه نوروزک می باشد. به این منظورتنظیم کنندهای رشدBAP با غلظت های 0و1و2و3 میلیگرم بر لیتر و NAA با غلظت های 5/0 و1 میلیگرم بر لیتر در محیط کشت های MS و MS2/1و B5 جهت رشد رویان و تولید گیاهچه بکار گرفته شد. نمونه ها در دمای C°25 به مدت یک هفته در تاریکی و سه هفته در شرایط نوری قرار گرفتند. سپس رشد رویان ها به صورت کمی و کیفی بررسی شد. تجزیه و تحلیل نتایج توسط نرم افزار JMP صورت گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده محیط کشت های MS و MS2/1 به طور معنی داری نسبت به محیط کشت B5 برای رشد رویان مناسب تر بودند ولی تفاوت معنی داری بین این دو محیط مشاهده نشد. همچنین غلظتهای موثر NAA وBAP برای افزایش رشد ریشه وبخش هوایی 1 میلی گرم برلیتر بود.

کلمات کلیدی

, Salvia leriifolia , کشت رویان, اورگانوژنز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025642,
author = {مدرس, معصومه and لاهوتی, مهرداد and گنجعلی, علی and جواد اصیلی},
title = {بررسی مقایسه ای تأثیر محیط کشت های مختلف وتنظیم کنند ه های رشد در اورگانوژنز رویان گیاه Salvia leriifolia},
booktitle = {کنگره بین المللی بیولوِِژی کاربردی},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {Salvia leriifolia - کشت رویان- اورگانوژنز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مقایسه ای تأثیر محیط کشت های مختلف وتنظیم کنند ه های رشد در اورگانوژنز رویان گیاه Salvia leriifolia
%A مدرس, معصومه
%A لاهوتی, مهرداد
%A گنجعلی, علی
%A جواد اصیلی
%J کنگره بین المللی بیولوِِژی کاربردی
%D 2011

[Download]